DOI

YEAR1B^

YEAR1B^

YEAR1B^ Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

YEAR1B^ Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

YEAR1B^* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

YEAR1B^* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

YEAR1B^* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

YEAR1B^* Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

YEAR1B^* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

= YEAR1B

YEAR1B Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

YEAR1B Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

YEAR1B Frankfurt | dgskorpus_fra_06 | 31-45f

YEAR1B Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

YEAR1B Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

YEAR1B Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

YEAR1B Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

YEAR1B Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

YEAR1B Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

YEAR1B Göttingen | dgskorpus_goe_02 | 46+mf

YEAR1B Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

YEAR1B Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

YEAR1B Hamburg | dgskorpus_hh_04 | 46-60m

YEAR1B Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

YEAR1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_07 | 61+m

YEAR1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_13 | 61+mf

YEAR1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_14 | 61+f

YEAR1B Leipzig | dgskorpus_lei_02 | 61+f

YEAR1B Leipzig | dgskorpus_lei_02 | 61+f

YEAR1B Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

YEAR1B Leipzig | dgskorpus_lei_06 | 61+m

YEAR1B Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B Leipzig | dgskorpus_lei_13 | 46-60m

YEAR1B Münster | dgskorpus_mst_01 | 46-60mf

YEAR1B Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

YEAR1B Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

YEAR1B Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

YEAR1B Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

YEAR1B Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

YEAR1B Münster | dgskorpus_mst_07 | 46-60m

YEAR1B Münster | dgskorpus_mst_07 | 46-60m

YEAR1B Münster | dgskorpus_mst_11 | 61+m

YEAR1B Münster | dgskorpus_mst_15 | 31-45f

YEAR1B Münster | dgskorpus_mst_15 | 31-45f

YEAR1B Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

YEAR1B Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

YEAR1B Rostock | dgskorpus_mvp_06 | 61+m

YEAR1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

YEAR1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

YEAR1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

YEAR1B Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

YEAR1B Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

YEAR1B Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

YEAR1B* Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

YEAR1B* Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

YEAR1B* Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

YEAR1B* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

YEAR1B* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

YEAR1B* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

YEAR1B* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

YEAR1B* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

YEAR1B* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

YEAR1B* Berlin | dgskorpus_ber_03 | 46+f

YEAR1B* Berlin | dgskorpus_ber_03 | 46+f

YEAR1B* Berlin | dgskorpus_ber_11 | 46+mf

YEAR1B* Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

YEAR1B* Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

YEAR1B* Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_01 | 18-30m

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_01 | 18-30m

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_01 | 18-30m

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_01 | 18-30m

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_06 | 31-45f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_06 | 31-45f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_06 | 31-45f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_07 | 18-30m

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_12 | 61+m

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_15 | 46-60m

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_15 | 46-60m

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_15 | 46-60m

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_15 | 46-60m

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

YEAR1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_02 | 46+mf

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_03 | 46+f

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

YEAR1B* Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

YEAR1B* Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

YEAR1B* Bremen | dgskorpus_hb_02 | 46-60f

YEAR1B* Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

YEAR1B* Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

YEAR1B* Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

YEAR1B* Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

YEAR1B* Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

YEAR1B* Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

YEAR1B* Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

YEAR1B* Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

YEAR1B* Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

YEAR1B* Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

YEAR1B* Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

YEAR1B* Hamburg | dgskorpus_hh_03 | 46-60m

YEAR1B* Hamburg | dgskorpus_hh_05 | 31-45m

YEAR1B* Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

YEAR1B* Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_02 | 46-60mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_02 | 46-60mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_02 | 46-60mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_06 | 46-60mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_07 | 61+m

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_07 | 61+m

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_07 | 61+m

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_07 | 61+m

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_07 | 61+m

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_07 | 61+m

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_07 | 61+m

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_07 | 61+m

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_07 | 61+m

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_13 | 61+mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_13 | 61+mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_13 | 61+mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_13 | 61+mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_14 | 61+f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_14 | 61+f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_14 | 61+f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_14 | 61+f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_14 | 61+f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_14 | 61+f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_14 | 61+f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_14 | 61+f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_16 | 46-60mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_16 | 46-60mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_19 | 31-45mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_20 | 31-45mf

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

YEAR1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_02 | 61+f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_02 | 61+f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_02 | 61+f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_05 | 61+f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_12 | 61+mf

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_12 | 61+mf

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_12 | 61+mf

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_13 | 46-60m

YEAR1B* Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_01 | 46-60mf

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_07 | 46-60m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_07 | 46-60m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_07 | 46-60m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_11 | 61+m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_13 | 46-60mf

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_13 | 46-60mf

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

YEAR1B* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_05 | 46+mf

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_05 | 46+mf

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_05 | 46+mf

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_05 | 46+mf

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_05 | 46+mf

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_05 | 46+mf

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_05 | 46+mf

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_05 | 46+mf

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_05 | 46+mf

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_05 | 46+mf

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_05 | 46+mf

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_05 | 46+mf

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_09 | 46+f

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_09 | 46+f

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_11 | 31-45f

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_11 | 31-45f

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_11 | 31-45f

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_11 | 31-45f

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_11 | 31-45f

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_11 | 31-45f

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_11 | 31-45f

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

YEAR1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_06 | 61+m

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

YEAR1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

YEAR1B* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_01 | 61+m

YEAR1B* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_01 | 61+m

YEAR1B* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_01 | 61+m

YEAR1B* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_04 | 18-45mf

YEAR1B* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_07 | 18-45m

YEAR1B* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_07 | 18-45m

YEAR1B* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_08 | 18-30f

YEAR1B* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_08 | 18-30f

YEAR1B* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_08 | 18-30f

YEAR1B* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

YEAR1B* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

YEAR1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

YEAR1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

YEAR1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

YEAR1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

YEAR1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

YEAR1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

YEAR1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_07 | 31-60mf

YEAR1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_02 | 18-30f

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_03 | 31-45mf

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_04 | 61+mf

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_10 | 18-30m

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_13 | 31-45f

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_14 | 31-60m

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_14 | 31-60m

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_18 | 18-30m

YEAR1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_18 | 18-30m