DOI

MAIN1B^

MAIN1B^

MAIN1B^ Frankfurt | dgskorpus_fra_15 | 46-60m

MAIN1B^ Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

MAIN1B^ Bremen | dgskorpus_hb_07 | 18-30m

MAIN1B^ Hamburg | dgskorpus_hh_05 | 31-45m

MAIN1B^ Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_02 | 46-60mf

MAIN1B^ Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_02 | 46-60mf

MAIN1B^ Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

MAIN1B^ Münster | dgskorpus_mst_07 | 46-60m

MAIN1B^ Münster | dgskorpus_mst_11 | 61+m

MAIN1B^ München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

MAIN1B^ München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

MAIN1B^ München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

MAIN1B^ Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

MAIN1B^* Rostock | dgskorpus_mvp_02 | 31-45mf

= $MORPH-MAIN1B

$MORPH-MAIN1B Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

$MORPH-MAIN1B Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

$MORPH-MAIN1B Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

$MORPH-MAIN1B Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

$MORPH-MAIN1B Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

$MORPH-MAIN1B Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

$MORPH-MAIN1B Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

$MORPH-MAIN1B Bremen | dgskorpus_hb_03 | 31-45f

$MORPH-MAIN1B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

$MORPH-MAIN1B München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

$MORPH-MAIN1B Stuttgart | dgskorpus_stu_02 | 18-30f

$MORPH-MAIN1B Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

$MORPH-MAIN1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_07 | 18-30m

$MORPH-MAIN1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

$MORPH-MAIN1B* Göttingen | dgskorpus_goe_02 | 46+mf

$MORPH-MAIN1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

$MORPH-MAIN1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_01 | 46-60f

$MORPH-MAIN1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

= AT-THE-TOP1

AT-THE-TOP1 Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

AT-THE-TOP1 Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

AT-THE-TOP1 Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

AT-THE-TOP1 Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

AT-THE-TOP1 Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

AT-THE-TOP1* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

= FIRST-OF-ALL1B

FIRST-OF-ALL1B Berlin | dgskorpus_ber_09 | 18-30f

FIRST-OF-ALL1B Berlin | dgskorpus_ber_09 | 18-30f

FIRST-OF-ALL1B Frankfurt | dgskorpus_fra_01 | 18-30m

FIRST-OF-ALL1B Frankfurt | dgskorpus_fra_03 | 31-60m

FIRST-OF-ALL1B Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

FIRST-OF-ALL1B Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

FIRST-OF-ALL1B Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

FIRST-OF-ALL1B Frankfurt | dgskorpus_fra_12 | 61+m

FIRST-OF-ALL1B Göttingen | dgskorpus_goe_02 | 46+mf

FIRST-OF-ALL1B Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

FIRST-OF-ALL1B Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

FIRST-OF-ALL1B Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

FIRST-OF-ALL1B Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

FIRST-OF-ALL1B Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

FIRST-OF-ALL1B Hamburg | dgskorpus_hh_03 | 46-60m

FIRST-OF-ALL1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

FIRST-OF-ALL1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

FIRST-OF-ALL1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

FIRST-OF-ALL1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

FIRST-OF-ALL1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

FIRST-OF-ALL1B Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

FIRST-OF-ALL1B München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

FIRST-OF-ALL1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_01 | 61+m

FIRST-OF-ALL1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_03 | 31-60m

FIRST-OF-ALL1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_03 | 31-60m

FIRST-OF-ALL1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_03 | 31-60m

FIRST-OF-ALL1B Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

FIRST-OF-ALL1B Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

FIRST-OF-ALL1B Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

FIRST-OF-ALL1B Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

FIRST-OF-ALL1B Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

FIRST-OF-ALL1B Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

FIRST-OF-ALL1B Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

FIRST-OF-ALL1B Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

FIRST-OF-ALL1B Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

FIRST-OF-ALL1B Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

FIRST-OF-ALL1B* Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

FIRST-OF-ALL1B* Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

FIRST-OF-ALL1B* Berlin | dgskorpus_ber_09 | 18-30f

FIRST-OF-ALL1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_01 | 18-30m

FIRST-OF-ALL1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

FIRST-OF-ALL1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_06 | 31-45f

FIRST-OF-ALL1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

FIRST-OF-ALL1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

= FIRST1D

FIRST1D Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

FIRST1D Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

FIRST1D Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

FIRST1D München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

FIRST1D München (Munich) | dgskorpus_mue_11 | 31-45f

FIRST1D Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_03 | 31-60m

FIRST1D Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_03 | 31-60m

FIRST1D Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_03 | 31-60m

FIRST1D* Berlin | dgskorpus_ber_07 | 31-45m

= MAIN-POINT1B

MAIN-POINT1B Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

MAIN-POINT1B Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

MAIN-POINT1B Bremen | dgskorpus_hb_03 | 31-45f

MAIN-POINT1B Bremen | dgskorpus_hb_07 | 18-30m

MAIN-POINT1B Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

MAIN-POINT1B Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

MAIN-POINT1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

MAIN-POINT1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

MAIN-POINT1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

MAIN-POINT1B Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

MAIN-POINT1B Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

MAIN-POINT1B Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

MAIN-POINT1B Münster | dgskorpus_mst_01 | 46-60mf

MAIN-POINT1B München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

MAIN-POINT1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_02 | 61+f

MAIN-POINT1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

MAIN-POINT1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

MAIN-POINT1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_07 | 31-60mf

MAIN-POINT1B Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

MAIN-POINT1B Stuttgart | dgskorpus_stu_14 | 31-60m

MAIN-POINT1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_08 | 18-30f

MAIN-POINT1B* Bremen | dgskorpus_hb_08 | 61+m

MAIN-POINT1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_12 | 46-60f

MAIN-POINT1B* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

MAIN-POINT1B* Münster | dgskorpus_mst_05 | 61+f

MAIN-POINT1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

MAIN-POINT1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

MAIN-POINT1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

= MAINLY1

MAINLY1 Berlin | dgskorpus_ber_10 | 18-45m

MAINLY1 Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

MAINLY1 Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

MAINLY1 Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

MAINLY1 München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

MAINLY1 München (Munich) | dgskorpus_mue_06 | 18-30f

MAINLY1 Stuttgart | dgskorpus_stu_01 | 46-60f

MAINLY1* Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

MAINLY1* Rostock | dgskorpus_mvp_02 | 31-45mf

= MASTER4B

MASTER4B Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

MASTER4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

MASTER4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

MASTER4B* Rostock | dgskorpus_mvp_06 | 61+m

= MOST1B

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_03 | 46+f

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_10 | 18-45m

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_10 | 18-45m

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

MOST1B Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

MOST1B Frankfurt | dgskorpus_fra_07 | 18-30m

MOST1B Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

MOST1B Göttingen | dgskorpus_goe_06 | 31-45f

MOST1B Göttingen | dgskorpus_goe_06 | 31-45f

MOST1B Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

MOST1B Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

MOST1B Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

MOST1B Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

MOST1B Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

MOST1B Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

MOST1B Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

MOST1B Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

MOST1B Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

MOST1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_02 | 46-60mf

MOST1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

MOST1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_07 | 61+m

MOST1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

MOST1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

MOST1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

MOST1B Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

MOST1B Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

MOST1B Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

MOST1B Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

MOST1B Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

MOST1B Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

MOST1B Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

MOST1B Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

MOST1B Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

MOST1B Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

MOST1B Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

MOST1B Münster | dgskorpus_mst_01 | 46-60mf

MOST1B Münster | dgskorpus_mst_08 | 61+f

MOST1B Münster | dgskorpus_mst_11 | 61+m

MOST1B Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

MOST1B Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

MOST1B Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

MOST1B München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

MOST1B Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

MOST1B Rostock | dgskorpus_mvp_02 | 31-45mf

MOST1B Rostock | dgskorpus_mvp_02 | 31-45mf

MOST1B Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

MOST1B Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

MOST1B Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

MOST1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_02 | 61+f

MOST1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_06 | 31-45f

MOST1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_08 | 18-30f

MOST1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_08 | 18-30f

MOST1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_08 | 18-30f

MOST1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

MOST1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

MOST1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

MOST1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

MOST1B Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

MOST1B Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

MOST1B Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

MOST1B* Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

MOST1B* Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

MOST1B* Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

MOST1B* Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

MOST1B* Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

MOST1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

MOST1B* Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

MOST1B* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

MOST1B* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

MOST1B* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

MOST1B* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

MOST1B* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

MOST1B* Münster | dgskorpus_mst_11 | 61+m

MOST1B* Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

MOST1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

MOST1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

MOST1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

MOST1B* Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

MOST1B* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_03 | 31-60m

MOST1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

MOST1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

= ONCE-MORE2B

ONCE-MORE2B Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

ONCE-MORE2B Rostock | dgskorpus_mvp_02 | 31-45mf

ONCE-MORE2B Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

ONCE-MORE2B* Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

ONCE-MORE2B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

ONCE-MORE2B* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

= SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B Hamburg | dgskorpus_hh_02 | 31-45f

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_02 | 46-60mf

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B Münster | dgskorpus_mst_01 | 46-60mf

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B Münster | dgskorpus_mst_02 | 18-30f

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B Münster | dgskorpus_mst_15 | 31-45f

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B München (Munich) | dgskorpus_mue_01 | 61+f

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B München (Munich) | dgskorpus_mue_01 | 61+f

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

SPECIAL-OR-PARTICULARLY1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_02 | 46-60mf