DOI

$NUM-ONE-TO-TEN1D^

= $NUM-ONE-TO-TEN1D

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 Frankfurt | dgskorpus_fra_04 | 61+m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_13 | 61+mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 Leipzig | dgskorpus_lei_06 | 61+m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_04 | 18-45mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_07 | 18-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 Stuttgart | dgskorpus_stu_14 | 31-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10 Stuttgart | dgskorpus_stu_15 | 61+f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10* Hamburg | dgskorpus_hh_05 | 31-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:10* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_07 | 61+m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_13 | 61+mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_13 | 61+mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_16 | 46-60mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_16 | 46-60mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_16 | 46-60mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_18 | 18-30mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Leipzig | dgskorpus_lei_05 | 61+f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_04 | 18-45mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_06 | 31-45f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_06 | 31-45f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_07 | 18-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_07 | 18-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_07 | 18-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_06 | 31-60f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_16 | 46-60mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_08 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_08 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:6d* Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7 Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Frankfurt | dgskorpus_fra_06 | 31-45f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_13 | 61+mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_16 | 46-60mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_19 | 31-45mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Münster | dgskorpus_mst_07 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Münster | dgskorpus_mst_07 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Münster | dgskorpus_mst_07 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Münster | dgskorpus_mst_07 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_01 | 61+m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_04 | 18-45mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d* Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:7d* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_07 | 61+m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_14 | 61+f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Münster | dgskorpus_mst_07 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Rostock | dgskorpus_mvp_06 | 61+m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_07 | 18-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_08 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_16 | 46-60mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:8d* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_04 | 18-45mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9 Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9 Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9 Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9 Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9 Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9 Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9 Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9 Münster | dgskorpus_mst_07 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9 Rostock | dgskorpus_mvp_06 | 61+m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_16 | 46-60mf

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9* Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9d München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9d Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_07 | 18-45m

$NUM-ONE-TO-TEN1D:9d Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m