DOI

EURO1^

frontal
45°
90°
from above

EURO1^

EURO1^ Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

EURO1^ Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

EURO1^ Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

EURO1^ Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

= EURO1

EURO1 Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

EURO1 Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

EURO1 Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

EURO1 Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

EURO1 Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

EURO1 Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

EURO1 Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

EURO1 Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

EURO1 Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

EURO1 Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

EURO1 Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

EURO1 Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

EURO1 Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

EURO1 Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

EURO1 Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

EURO1 Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

EURO1 Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

EURO1 Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

EURO1 Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

EURO1 Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

EURO1 Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

EURO1 Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

EURO1 Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

EURO1 Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

EURO1 Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

EURO1 Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

EURO1 Hamburg | dgskorpus_hh_04 | 46-60m

EURO1 Hamburg | dgskorpus_hh_04 | 46-60m

EURO1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_02 | 46-60mf

EURO1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

EURO1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

EURO1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_06 | 46-60mf

EURO1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_07 | 61+m

EURO1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_12 | 46-60f

EURO1 Leipzig | dgskorpus_lei_13 | 46-60m

EURO1 Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

EURO1 Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

EURO1 Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

EURO1 Münster | dgskorpus_mst_07 | 46-60m

EURO1 Münster | dgskorpus_mst_09 | 31-45f

EURO1 Münster | dgskorpus_mst_09 | 31-45f

EURO1 Münster | dgskorpus_mst_09 | 31-45f

EURO1 Münster | dgskorpus_mst_09 | 31-45f

EURO1 München (Munich) | dgskorpus_mue_01 | 61+f

EURO1 München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

EURO1 München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

EURO1 Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

EURO1 Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

EURO1 Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

EURO1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_04 | 18-45mf

EURO1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_04 | 18-45mf

EURO1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_04 | 18-45mf

EURO1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_04 | 18-45mf

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

EURO1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

EURO1 Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

EURO1* Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

EURO1* Berlin | dgskorpus_ber_10 | 18-45m

EURO1* Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

EURO1* Berlin | dgskorpus_ber_14 | 18-30mf

EURO1* Berlin | dgskorpus_ber_14 | 18-30mf

EURO1* Berlin | dgskorpus_ber_14 | 18-30mf

EURO1* Berlin | dgskorpus_ber_14 | 18-30mf

EURO1* Berlin | dgskorpus_ber_14 | 18-30mf

EURO1* Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

EURO1* Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

EURO1* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

EURO1* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

EURO1* Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

EURO1* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

EURO1* Leipzig | dgskorpus_lei_13 | 46-60m

EURO1* Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

EURO1* Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

EURO1* Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

EURO1* Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

EURO1* Münster | dgskorpus_mst_09 | 31-45f

EURO1* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

EURO1* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

EURO1* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

EURO1* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

EURO1* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

EURO1* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

EURO1* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

EURO1* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

EURO1* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

EURO1* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

EURO1* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

EURO1* Stuttgart | dgskorpus_stu_01 | 46-60f

EURO1* Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

EURO1* Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

EURO1* Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

EURO1* Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

EURO1* Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf