DOI

TO-RISE1^

TO-RISE1^

TO-RISE1^ Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

TO-RISE1^ Münster | dgskorpus_mst_04 | 31-45m

TO-RISE1^ Münster | dgskorpus_mst_11 | 61+m

TO-RISE1^ München (Munich) | dgskorpus_mue_12 | 46-60f

TO-RISE1^ Stuttgart | dgskorpus_stu_01 | 46-60f

TO-RISE1^ Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

TO-RISE1^* Frankfurt | dgskorpus_fra_04 | 61+m

TO-RISE1^* Hamburg | dgskorpus_hh_04 | 46-60m

TO-RISE1^* Hamburg | dgskorpus_hh_04 | 46-60m

TO-RISE1^* Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

TO-RISE1^* Münster | dgskorpus_mst_04 | 31-45m

TO-RISE1^* Münster | dgskorpus_mst_04 | 31-45m

TO-RISE1^* Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

= AT-MOST1

AT-MOST1* Rostock | dgskorpus_mvp_06 | 61+m

= DEGREE2A

DEGREE2A Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

DEGREE2A* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_12 | 46-60f

= HIGH4A

HIGH4A Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

HIGH4A Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

HIGH4A Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

HIGH4A Frankfurt | dgskorpus_fra_04 | 61+m

HIGH4A Frankfurt | dgskorpus_fra_04 | 61+m

HIGH4A Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

HIGH4A Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

HIGH4A Göttingen | dgskorpus_goe_10 | 46-60m

HIGH4A Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

HIGH4A Bremen | dgskorpus_hb_07 | 18-30m

HIGH4A Hamburg | dgskorpus_hh_02 | 31-45f

HIGH4A Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_06 | 46-60mf

HIGH4A Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

HIGH4A Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

HIGH4A Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

HIGH4A Münster | dgskorpus_mst_13 | 46-60mf

HIGH4A Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

HIGH4A Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

HIGH4A Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

HIGH4A Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

HIGH4A* Frankfurt | dgskorpus_fra_04 | 61+m

HIGH4A* Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

HIGH4A* Göttingen | dgskorpus_goe_02 | 46+mf

HIGH4A* Göttingen | dgskorpus_goe_02 | 46+mf

HIGH4A* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

HIGH4A* Hamburg | dgskorpus_hh_03 | 46-60m

HIGH4A* Hamburg | dgskorpus_hh_04 | 46-60m

HIGH4A* Hamburg | dgskorpus_hh_04 | 46-60m

HIGH4A* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

HIGH4A* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_16 | 46-60mf

HIGH4A* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

HIGH4A* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

HIGH4A* Münster | dgskorpus_mst_07 | 46-60m

HIGH4A* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

HIGH4A* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_01 | 61+m

HIGH4A* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_06 | 31-60f

HIGH4A* Stuttgart | dgskorpus_stu_03 | 31-45mf

~ DEGREE2B

DEGREE2B Rostock | dgskorpus_mvp_02 | 31-45mf

~ HIGH4B

HIGH4B Göttingen | dgskorpus_goe_06 | 31-45f

HIGH4B Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

HIGH4B Bremen | dgskorpus_hb_02 | 46-60f

HIGH4B Bremen | dgskorpus_hb_02 | 46-60f

HIGH4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_05 | 46-60mf

HIGH4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

HIGH4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_20 | 31-45mf

HIGH4B Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

HIGH4B Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

HIGH4B Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

HIGH4B Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

HIGH4B Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

HIGH4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

HIGH4B* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

HIGH4B* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

HIGH4B* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

HIGH4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_21 | 61+m

HIGH4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_21 | 61+m

HIGH4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_21 | 61+m

HIGH4B* Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

HIGH4B* München (Munich) | dgskorpus_mue_06 | 18-30f

HIGH4B* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_06 | 31-45f

HIGH4B* Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

HIGH4B* Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f