DOI

TO-PHONE1^

TO-PHONE1^

TO-PHONE1^ Frankfurt | dgskorpus_fra_07 | 18-30m

TO-PHONE1^ Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_14 | 61+f

TO-PHONE1^ Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

TO-PHONE1^* Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

TO-PHONE1^* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

= TO-RING-UP1

TO-RING-UP1 Frankfurt | dgskorpus_fra_07 | 18-30m

TO-RING-UP1 Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

TO-RING-UP1 Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

TO-RING-UP1 Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

TO-RING-UP1 Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

TO-RING-UP1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

TO-RING-UP1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

TO-RING-UP1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

TO-RING-UP1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_13 | 61+mf

TO-RING-UP1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_13 | 61+mf

TO-RING-UP1 Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

TO-RING-UP1 Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

TO-RING-UP1 Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

TO-RING-UP1 Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

TO-RING-UP1 Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

TO-RING-UP1 Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

TO-RING-UP1 Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

TO-RING-UP1 Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

TO-RING-UP1 Leipzig | dgskorpus_lei_13 | 46-60m

TO-RING-UP1 München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

TO-RING-UP1 München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

TO-RING-UP1 München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

TO-RING-UP1 München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

TO-RING-UP1 Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

TO-RING-UP1 Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

TO-RING-UP1 Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

TO-RING-UP1 Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

TO-RING-UP1 Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

TO-RING-UP1 Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

TO-RING-UP1 Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

TO-RING-UP1 Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

TO-RING-UP1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

TO-RING-UP1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

TO-RING-UP1 Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

TO-RING-UP1* Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

TO-RING-UP1* Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

TO-RING-UP1* Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

TO-RING-UP1* Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

TO-RING-UP1* Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

TO-RING-UP1* Berlin | dgskorpus_ber_09 | 18-30f

TO-RING-UP1* Berlin | dgskorpus_ber_09 | 18-30f

TO-RING-UP1* Berlin | dgskorpus_ber_10 | 18-45m

TO-RING-UP1* Berlin | dgskorpus_ber_10 | 18-45m

TO-RING-UP1* Frankfurt | dgskorpus_fra_06 | 31-45f

TO-RING-UP1* Frankfurt | dgskorpus_fra_06 | 31-45f

TO-RING-UP1* Frankfurt | dgskorpus_fra_07 | 18-30m

TO-RING-UP1* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

TO-RING-UP1* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

TO-RING-UP1* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

TO-RING-UP1* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

TO-RING-UP1* Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

TO-RING-UP1* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_02 | 46-60mf

TO-RING-UP1* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_02 | 46-60mf

TO-RING-UP1* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

TO-RING-UP1* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

TO-RING-UP1* Leipzig | dgskorpus_lei_15 | 18-30f

TO-RING-UP1* Münster | dgskorpus_mst_09 | 31-45f

TO-RING-UP1* Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

TO-RING-UP1* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

TO-RING-UP1* Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

TO-RING-UP1* Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

TO-RING-UP1* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

TO-RING-UP1* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

TO-RING-UP1* Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

~ TO-PHONE1

TO-PHONE1 Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

TO-PHONE1 Frankfurt | dgskorpus_fra_07 | 18-30m

TO-PHONE1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_20 | 31-45mf

TO-PHONE1 Münster | dgskorpus_mst_01 | 46-60mf

TO-PHONE1 Münster | dgskorpus_mst_01 | 46-60mf

TO-PHONE1 Münster | dgskorpus_mst_01 | 46-60mf

TO-PHONE1 Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

TO-PHONE1 Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

TO-PHONE1 Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

TO-PHONE1* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

TO-PHONE1* Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

TO-PHONE1* Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

TO-PHONE1* Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

TO-PHONE1* Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

TO-PHONE1* Berlin | dgskorpus_ber_10 | 18-45m

TO-PHONE1* Berlin | dgskorpus_ber_10 | 18-45m

TO-PHONE1* Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

TO-PHONE1* Frankfurt | dgskorpus_fra_04 | 61+m

TO-PHONE1* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

TO-PHONE1* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

TO-PHONE1* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

TO-PHONE1* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

TO-PHONE1* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

TO-PHONE1* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

TO-PHONE1* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

TO-PHONE1* Bremen | dgskorpus_hb_07 | 18-30m

TO-PHONE1* Bremen | dgskorpus_hb_07 | 18-30m

TO-PHONE1* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_14 | 61+f

TO-PHONE1* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_14 | 61+f

TO-PHONE1* Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

TO-PHONE1* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

TO-PHONE1* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

TO-PHONE1* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

TO-PHONE1* Münster | dgskorpus_mst_05 | 61+f

TO-PHONE1* Münster | dgskorpus_mst_05 | 61+f

TO-PHONE1* Münster | dgskorpus_mst_05 | 61+f

TO-PHONE1* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

TO-PHONE1* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

TO-PHONE1* Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

TO-PHONE1* Stuttgart | dgskorpus_stu_10 | 18-30m

TO-PHONE1* Stuttgart | dgskorpus_stu_10 | 18-30m