DOI

QUOTATION-MARKS2^

QUOTATION-MARKS2^

QUOTATION-MARKS2^ Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

QUOTATION-MARKS2^ Frankfurt | dgskorpus_fra_15 | 46-60m

QUOTATION-MARKS2^ Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

QUOTATION-MARKS2^ Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

QUOTATION-MARKS2^ München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

QUOTATION-MARKS2^ Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_04 | 18-45mf

QUOTATION-MARKS2^ Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_05 | 46-60f

QUOTATION-MARKS2^* Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

QUOTATION-MARKS2^* Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

QUOTATION-MARKS2^* Hamburg | dgskorpus_hh_05 | 31-45m

QUOTATION-MARKS2^* München (Munich) | dgskorpus_mue_12 | 46-60f

QUOTATION-MARKS2^* München (Munich) | dgskorpus_mue_12 | 46-60f

= QUOTATION-MARKS2

QUOTATION-MARKS2 Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

QUOTATION-MARKS2 Frankfurt | dgskorpus_fra_02 | 31-45m

QUOTATION-MARKS2 Frankfurt | dgskorpus_fra_03 | 31-60m

QUOTATION-MARKS2 Frankfurt | dgskorpus_fra_03 | 31-60m

QUOTATION-MARKS2 Frankfurt | dgskorpus_fra_03 | 31-60m

QUOTATION-MARKS2 Frankfurt | dgskorpus_fra_07 | 18-30m

QUOTATION-MARKS2 Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

QUOTATION-MARKS2 Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

QUOTATION-MARKS2 Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

QUOTATION-MARKS2 Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

QUOTATION-MARKS2 Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

QUOTATION-MARKS2 Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

QUOTATION-MARKS2 Hamburg | dgskorpus_hh_05 | 31-45m

QUOTATION-MARKS2 Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

QUOTATION-MARKS2 Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

QUOTATION-MARKS2 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

QUOTATION-MARKS2 Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

QUOTATION-MARKS2 Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

QUOTATION-MARKS2 München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

QUOTATION-MARKS2 München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

QUOTATION-MARKS2 München (Munich) | dgskorpus_mue_08 | 18-30f

QUOTATION-MARKS2 München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

QUOTATION-MARKS2 München (Munich) | dgskorpus_mue_12 | 46-60f

QUOTATION-MARKS2 München (Munich) | dgskorpus_mue_12 | 46-60f

QUOTATION-MARKS2 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_03 | 31-60m

QUOTATION-MARKS2 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_03 | 31-60m

QUOTATION-MARKS2 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_05 | 46-60f

QUOTATION-MARKS2 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

QUOTATION-MARKS2 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

QUOTATION-MARKS2 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

QUOTATION-MARKS2 Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

QUOTATION-MARKS2* Frankfurt | dgskorpus_fra_02 | 31-45m

QUOTATION-MARKS2* Frankfurt | dgskorpus_fra_02 | 31-45m

QUOTATION-MARKS2* Frankfurt | dgskorpus_fra_03 | 31-60m

QUOTATION-MARKS2* Frankfurt | dgskorpus_fra_03 | 31-60m

QUOTATION-MARKS2* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

QUOTATION-MARKS2* Frankfurt | dgskorpus_fra_06 | 31-45f

QUOTATION-MARKS2* Frankfurt | dgskorpus_fra_06 | 31-45f

QUOTATION-MARKS2* Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

QUOTATION-MARKS2* Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

QUOTATION-MARKS2* Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

QUOTATION-MARKS2* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

QUOTATION-MARKS2* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

QUOTATION-MARKS2* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

QUOTATION-MARKS2* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

QUOTATION-MARKS2* Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

QUOTATION-MARKS2* Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

QUOTATION-MARKS2* Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

QUOTATION-MARKS2* Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

QUOTATION-MARKS2* Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

QUOTATION-MARKS2* Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

QUOTATION-MARKS2* Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

QUOTATION-MARKS2* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

QUOTATION-MARKS2* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

QUOTATION-MARKS2* München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

QUOTATION-MARKS2* München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

QUOTATION-MARKS2* München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

QUOTATION-MARKS2* München (Munich) | dgskorpus_mue_06 | 18-30f

QUOTATION-MARKS2* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

QUOTATION-MARKS2* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

QUOTATION-MARKS2* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

QUOTATION-MARKS2* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

QUOTATION-MARKS2* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

QUOTATION-MARKS2* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

QUOTATION-MARKS2* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_04 | 18-45mf

QUOTATION-MARKS2* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

QUOTATION-MARKS2* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

QUOTATION-MARKS2* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

QUOTATION-MARKS2* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_07 | 31-60mf