DOI

SASH1C^

= SAXONY1B

SAXONY1B Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

SAXONY1B Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

SAXONY1B Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

SAXONY1B Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

SAXONY1B Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

SAXONY1B Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

SAXONY1B Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

SAXONY1B Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

SAXONY1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

SAXONY1B* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

~ LEIPZIG1A

LEIPZIG1A Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

LEIPZIG1A Berlin | dgskorpus_ber_14 | 18-30mf

LEIPZIG1A Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

LEIPZIG1A Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

LEIPZIG1A Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_06 | 31-60f

LEIPZIG1A* Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

LEIPZIG1A* Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

LEIPZIG1A* Berlin | dgskorpus_ber_07 | 31-45m

LEIPZIG1A* Berlin | dgskorpus_ber_14 | 18-30mf

LEIPZIG1A* Berlin | dgskorpus_ber_14 | 18-30mf

LEIPZIG1A* Göttingen | dgskorpus_goe_10 | 46-60m

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

LEIPZIG1A* Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

LEIPZIG1A* Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

LEIPZIG1A* Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

LEIPZIG1A* München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

LEIPZIG1A* München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

LEIPZIG1A* München (Munich) | dgskorpus_mue_11 | 31-45f

LEIPZIG1A* Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

LEIPZIG1A* Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

LEIPZIG1A* Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

LEIPZIG1A* Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

LEIPZIG1A* Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

LEIPZIG1A* Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

LEIPZIG1A* Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

LEIPZIG1A* Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

LEIPZIG1A* Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

LEIPZIG1A* Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

LEIPZIG1A* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_01 | 61+m

LEIPZIG1A* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

LEIPZIG1A* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

LEIPZIG1A* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m