DOI

AIM2^

AIM2^

AIM2^ Berlin | dgskorpus_ber_03 | 46+f

AIM2^ Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

AIM2^ Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

AIM2^ Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

AIM2^ Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

AIM2^ München (Munich) | dgskorpus_mue_12 | 46-60f

AIM2^ Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

AIM2^ Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_07 | 18-45m

AIM2^ Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_08 | 18-30f

AIM2^ Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_08 | 18-30f

AIM2^ Stuttgart | dgskorpus_stu_04 | 61+mf

AIM2^ Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

AIM2^* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

AIM2^* Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

AIM2^* Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

AIM2^* Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

AIM2^* Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

AIM2^* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

AIM2^* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_20 | 31-45mf

AIM2^* Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

AIM2^* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

= AIM2

AIM2 Berlin | dgskorpus_ber_10 | 18-45m

AIM2 Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

AIM2 Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

AIM2 Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

AIM2 Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

AIM2 Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

AIM2 Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

AIM2 Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

AIM2 Göttingen | dgskorpus_goe_10 | 46-60m

AIM2 Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

AIM2 Hamburg | dgskorpus_hh_02 | 31-45f

AIM2 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

AIM2 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

AIM2 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_14 | 61+f

AIM2 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_19 | 31-45mf

AIM2 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_19 | 31-45mf

AIM2 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_19 | 31-45mf

AIM2 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

AIM2 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

AIM2 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

AIM2 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

AIM2 Leipzig | dgskorpus_lei_15 | 18-30f

AIM2 Leipzig | dgskorpus_lei_15 | 18-30f

AIM2 Leipzig | dgskorpus_lei_15 | 18-30f

AIM2 Münster | dgskorpus_mst_04 | 31-45m

AIM2 Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

AIM2 München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

AIM2 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_03 | 46+f

AIM2 Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

AIM2 Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

AIM2 Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

AIM2 Stuttgart | dgskorpus_stu_13 | 31-45f

AIM2* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

AIM2* Hamburg | dgskorpus_hh_03 | 46-60m

AIM2* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

AIM2* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

AIM2* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

AIM2* Münster | dgskorpus_mst_04 | 31-45m

AIM2* Münster | dgskorpus_mst_04 | 31-45m

AIM2* Rostock | dgskorpus_mvp_02 | 31-45mf