DOI

AIM4^

AIM4^

AIM4^ Berlin | dgskorpus_ber_07 | 31-45m

AIM4^ Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

AIM4^ Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

AIM4^* Münster | dgskorpus_mst_02 | 18-30f

= AIM4

AIM4 Berlin | dgskorpus_ber_10 | 18-45m

AIM4 Berlin | dgskorpus_ber_10 | 18-45m

AIM4 Berlin | dgskorpus_ber_10 | 18-45m

AIM4 Frankfurt | dgskorpus_fra_04 | 61+m

AIM4 Frankfurt | dgskorpus_fra_07 | 18-30m

AIM4 Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

AIM4 Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

AIM4 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

AIM4 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_13 | 61+mf

AIM4 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

AIM4 Leipzig | dgskorpus_lei_02 | 61+f

AIM4 Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

AIM4 Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

AIM4 Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

AIM4 Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

AIM4 Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

AIM4 Münster | dgskorpus_mst_09 | 31-45f

AIM4 München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

AIM4 München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

AIM4 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

AIM4 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_06 | 31-60f

AIM4 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

AIM4 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

AIM4 Stuttgart | dgskorpus_stu_04 | 61+mf

AIM4 Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

AIM4* Frankfurt | dgskorpus_fra_07 | 18-30m

AIM4* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

AIM4* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

AIM4* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

AIM4* Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

AIM4* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

AIM4* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

AIM4* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

AIM4* Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

AIM4* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

AIM4* Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

= FINAL2

FINAL2 Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

FINAL2 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

FINAL2* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

= STRAIGHT1B

STRAIGHT1B Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

STRAIGHT1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_02 | 61+f

STRAIGHT1B* Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f