This page lists all signs from German Sign Language included in the wordnet. It contains 1,604 signs, connected to 1,294 synsets through 2,553 links.

dgs.3603 RUND3A^

dgs.4542 FLIESSEN-STRAHL1^

dgs.10375 UNGEFÄHR3A^

dgs.11649 ENTSCHULDIGUNG1^

dgs.11905 REIFEN2^

dgs.13051 DÜNN1A^

dgs.13052 BEHÄLTER2^

dgs.13054 BEHÄLTER1A^

dgs.13055 KURBELN1A^

dgs.13058 SCHMIEREN2A^

dgs.13059 PUTZEN-BODEN1^

dgs.13060 BEHÄLTER3^

dgs.13061 RUND1^

dgs.13064 MISCHEN1^

dgs.13065 SCHÜTTEN1A^

dgs.13070 WABBELN1^

dgs.13071 TRINKEN1^

dgs.13074 SCHMAL1B^

dgs.13075 SCHMAL1F^

dgs.13076 FLACH1^

dgs.13078 VIERECK1^

dgs.13082 GLATT1^

dgs.13083 REINSCHIEBEN1^

dgs.13084 MASS-VERTIKAL2A^

dgs.13086 PULVER1B^

dgs.13092 DÜNN1B^

dgs.13094 DREHEN-KREIS1B^

dgs.13095 DREHEN-KREIS1A^

dgs.13096 SAUBER-MACHEN1A^

dgs.13097 RUND7^

dgs.13104 REGEL1A^

dgs.13106 RÜTTELN1^

dgs.13109 SAUBER-MACHEN4A^

dgs.13110 SAUBER-MACHEN1B^

dgs.13111 LÖFFEL1A^

dgs.13112 ÖFFNEN1A^

dgs.13114 AUFLÖSUNG1A^

dgs.13121 ESSEN2^

dgs.13123 ESSEN1^

dgs.13126 MATERIAL1A^

dgs.13127 MATERIAL1B^

dgs.13129 GEFÜHL3^

dgs.13130 ZITTERN1^

dgs.13133 ANFASSEN1A^

dgs.13135 ANFASSEN1B^

dgs.13136 SAUBER-MACHEN3A^

dgs.13139 SCHNEIDEN5C^

dgs.13140 SCHNEIDEN5B^

dgs.13141 GRUPPE1A^

dgs.13143 STECKEN1^

dgs.13144 TECHNIK1^

dgs.13145 STROM5A^

dgs.13149 MATERIAL2A^

dgs.13150 MISCHEN4^

dgs.13151 UNTERSCHIED1C^

dgs.13152 UNTERSCHIED3^

dgs.13155 DAMPF1A^

dgs.13156 RÜHREN1^

dgs.13164 KUGEL2A^

dgs.13165 KREIS1A^

dgs.13166 GIESSEN1A^

dgs.13169 VIERECK2^

dgs.13170 WARM1A^

dgs.13173 ACHTUNG1A^

dgs.13175 MÖBEL1^

dgs.13177 AUFTUN1^

dgs.13179 RUND6A^

dgs.13180 FLÜGEL1^

dgs.13183 BLANK1A^

dgs.13186 ZUSAMMEN2B^

dgs.13187 EINTEILEN1A^

dgs.13188 AKTIV1^

dgs.13189 REPARIEREN1^

dgs.13194 TRAGEN3^

dgs.13195 KUGEL1B^

dgs.13196 FEUER1A^

dgs.13198 FEUER1B^

dgs.13199 STROM6^

dgs.13200 MISCHEN2^

dgs.13202 RUND-KUGEL1^

dgs.13206 SCHLANK2A^

dgs.13207 WERT1B^

dgs.13208 FORM1A^

dgs.13209 UM2A^

dgs.13210 HÖRNER3A^

dgs.13211 RIECHEN1^

dgs.13212 KREIS1B^

dgs.13215 BEREICH1A^

dgs.13218 BEREICH1D^

dgs.13223 KELLE1^

dgs.13234 PERSON1^

dgs.13236 MAHLEN1^

dgs.13238 FEST1A^

dgs.13239 DAZU1^

dgs.13241 HINEINSTECKEN3^

dgs.13242 ÜBERZIEHEN1A^

dgs.13243 OBEN-OFFEN1^

dgs.13246 TIER1A^

dgs.13249 ENDE1^

dgs.13253 RIECHEN2^

dgs.13257 GIESSEN2^

dgs.13264 WURZEL4A^

dgs.13265 GLAS3^

dgs.13268 GIESSEN1B^

dgs.13275 MUSKEL3^

dgs.13280 STOFF1A^

dgs.13282 GIESSEN4^

dgs.13297 AUFWICKELN1^

dgs.13298 AUFWICKELN2^

dgs.13300 WEICH1A^

dgs.13303 BEHÄLTER5A^

dgs.13304 BEHÄLTER5B^

dgs.13305 RUND-LANG1B^

dgs.13309 QUELLE-STRAHLEN1^

dgs.13311 SCHLAGEN1^

dgs.13319 RÜHREN5^

dgs.13322 PFLANZE1^

dgs.13331 FORMEN1^

dgs.13332 ZAHL2A^

dgs.13337 KÖRPER1^

dgs.13338 QUELLE1A^

dgs.13346 FRESSEN1A^

dgs.13352 ZIEHEN-SCHUBLADE1^

dgs.13354 STECHEN-SPIESS1A^

dgs.13359 GEGEN2^

dgs.13362 SCHMAL-DÜNN1^

dgs.13370 SIEB2A^

dgs.13380 SCHMECKEN1A^

dgs.13381 TRENNEN1A^

dgs.13383 FEGEN1A^

dgs.13395 SPRAY1B^

dgs.13409 WERFEN1^

dgs.13419 SAUBER-MACHEN10^

dgs.13442 HALTUNG-KÖRPER1^

dgs.13444 MELKEN1B^

dgs.13453 MATERIAL1C^

dgs.13458 UNGEFÄHR1^

dgs.13462 VIERECK5^

dgs.13463 MITTE1A^

dgs.13466 GEGEN1^

dgs.13471 ZUSAMMEN2A^

dgs.13480 SAMMELN1^

dgs.13486 RUND12^

dgs.13493 GREIFEN1A^

dgs.13494 RUND-LANG2A^

dgs.13496 ZIEHEN-WÄSCHE1A^

dgs.13497 WASSER1^

dgs.13500 DRÜCKEN-MIT-DAUMEN2^

dgs.13504 LASSEN2A^

dgs.13506 RIESELN1A^

dgs.13515 RUND-LANG1A^

dgs.13516 KUCHEN3^

dgs.13518 HIRN1B^

dgs.13519 TREPPE1^

dgs.13520 KLETTERN2A^

dgs.13527 BADEN1^

dgs.13531 AUGE1^

dgs.13532 HAUPT1A^

dgs.13533 GEHÖREN1^

dgs.13543 KREUZ1A^

dgs.13544 ARBEITEN1^

dgs.13546 BEISPIEL1^

dgs.13549 DURCH1^

dgs.13550 ERKLÄREN1^

dgs.13552 LUFT1^

dgs.13555 GUT1^

dgs.13557 KLEIDUNG1A^

dgs.13560 UNTERSCHIED1A^

dgs.13561 KNETEN2A^

dgs.13578 MASS-VERTIKAL1^

dgs.13583 ORT1B^

dgs.13607 VOLL2A^

dgs.13608 MASS8A^

dgs.13614 SCHMAL1A^

dgs.13623 KRUMM1^

dgs.13625 WEISS1A^

dgs.13629 INEINANDERGREIFEN1A^

dgs.13634 WENDEN3^

dgs.13635 NÄHEN1^

dgs.13637 NEHMEN1A^

dgs.13641 ZEICHEN1^

dgs.13642 TASTATUR1^

dgs.13647 SCHREIBEN1A^

dgs.13648 RECHNEN1^

dgs.13649 MEHR1^

dgs.13650 HAUPT1C^

dgs.13651 BLITZ-FOTO2^

dgs.13652 TEST1^

dgs.13654 GEBEN1A^

dgs.13657 STROM8^

dgs.13659 FINDEN1B^

dgs.13660 DRUCKEN-PAPIER1^

dgs.13663 MUSS1A^

dgs.13664 BESETZT1A^

dgs.13666 MASS-HORIZONTAL4A^

dgs.13667 MENGE1A^

dgs.13671 STAPELN4^

dgs.13672 ZEIGEN1A^

dgs.13675 BRECHEN1^

dgs.13682 OBEN3A^

dgs.13684 ERWEITERN1^

dgs.13685 ZÜGEL1^

dgs.13687 ABSCHNITT2A^

dgs.13688 ÜBERTRAGEN1A^

dgs.13689 UNTEN1^

dgs.13690 PROBLEM1^

dgs.13691 FEHLER1^

dgs.13695 SEHEN1^

dgs.13698 UM3B^

dgs.13702 VERKNÜPFEN1A^

dgs.13704 ALLEIN1A^

dgs.13706 AUFWÄRTS1^

dgs.13707 ZEUGE2^

dgs.13722 EINTEILEN2^

dgs.13727 KANN1^

dgs.13732 PFLEGE1^

dgs.13734 SAGEN1^

dgs.13735 BILD3^

dgs.13736 STEHEN1A^

dgs.13737 GLEICH8^

dgs.13740 GLEICH2^

dgs.13741 BEZIEHUNG1^

dgs.13742 ZICKZACK-VERLAUF1B^

dgs.13743 ÖFFNEN3^

dgs.13746 ZEIT7C^

dgs.13748 GRENZE1B^

dgs.13756 GRUPPE3B^

dgs.13757 UNTERRICHTEN1^

dgs.13759 EINS-VON-BEIDEM1^

dgs.13760 ORT1A^

dgs.13767 VIERECK3A^

dgs.13780 ZUSAMMENHANG2^

dgs.13784 MITTE2A^

dgs.13785 PARALLEL1A^

dgs.13800 BOHREN1A^

dgs.13806 MUSTER3A^

dgs.13813 PECH1^

dgs.13814 WISSEN2A^

dgs.13816 RUND-LANG2B^

dgs.13825 WARTEN1A^

dgs.13826 HEBEL4^

dgs.13831 UM1A^

dgs.13839 VORSTELLUNG1A^

dgs.13843 ROBOTER1^

dgs.13845 NEIN3A^

dgs.13846 BAUEN1^

dgs.13847 HELFEN1^

dgs.13850 FORSCHUNG1A^

dgs.13859 ARBEITEN4^

dgs.13868 VERRÜCKT1A^

dgs.13869 LEIDEN1A^

dgs.13871 RAUCHEN1A^

dgs.13872 JUNG1^

dgs.13873 JUNG2A^

dgs.13874 SEELE2^

dgs.13877 SCHLAFEN2^

dgs.13881 AUGE-AUF2^

dgs.13882 SCHLAFEN1^

dgs.13889 MASS-SAGITTAL2B^

dgs.13890 GLEICH1A^

dgs.13893 STECHEN3^

dgs.13899 TABLETTE1^

dgs.13900 GESCHICHTE1^

dgs.13902 BEDEUTUNG1^

dgs.13904 BELOHNUNG2^

dgs.13905 BANK-GELD1^

dgs.13909 WELLENLINIE1^

dgs.13910 MANN1^

dgs.13914 HIRN1A^

dgs.13916 ABFALL1^

dgs.13918 EXPERIMENT1^

dgs.13920 ORGANISIEREN2B^

dgs.13922 NUDELN3A^

dgs.13923 STRAHLUNG1^

dgs.13928 MASS-HORIZONTAL1^

dgs.13935 STEHLEN1^

dgs.13938 HERZ1B^

dgs.13941 QUATSCH1^

dgs.13947 WIDERSPRUCH1A^

dgs.13951 BEWEGUNG1A^

dgs.13958 HAUS1A^

dgs.13959 LIEBE1A^

dgs.13974 REGEL1B^

dgs.13975 OBJEKT1^

dgs.13977 WACHSEN2A^

dgs.13984 GRUPPE1B^

dgs.13990 SCHUTZ1A^

dgs.13992 SPRACHE1^

dgs.13994 PENIS1^

dgs.13995 GEBURT1A^

dgs.13998 UNTERSCHIED1B^

dgs.13999 ARCHITEKT1^

dgs.14001 BEHINDERUNG1^

dgs.14009 SOLIDARISCH1A^

dgs.14013 ABWEICHUNG1^

dgs.14019 PHILOSOPHIE2^

dgs.14027 PROTEST1^

dgs.14032 KRATZEN-HAUT1^

dgs.14034 EIGEN1A^

dgs.14038 MESSEN1A^

dgs.14040 TAUB1A^

dgs.14041 WARM2B^

dgs.14049 EBENE1A^

dgs.14051 SEELE4^

dgs.14069 SCHNEIDEN2D^

dgs.14077 ZEICHEN3^

dgs.14080 BEREICH1E^

dgs.14085 FAHREN1^

dgs.14088 ATMUNG1^

dgs.14107 INEINANDERGREIFEN1B^

dgs.14118 GIFT1A^

dgs.14126 ABWEICHUNG3^

dgs.14132 INTELLIGENT1^

dgs.14133 KONKURRENZ1^

dgs.14136 SCHADEN1^

dgs.14155 WOLLEN2^

dgs.14159 ZWISCHEN1B^

dgs.14176 ABWEICHUNG2^

dgs.14211 BETROFFEN2^

dgs.14218 KLEIN5^

dgs.14225 KALT2^

dgs.14230 REGEL1D^

dgs.14231 GELD1A^

dgs.14236 UNTERSTÜTZEN1A^

dgs.14239 ORGANISIEREN2A^

dgs.14243 FRIEDEN1^

dgs.14247 GEFÄNGNIS2^

dgs.14249 ZEUGE1^

dgs.14253 BEZAHLEN3^

dgs.14259 ARMUT2^

dgs.14262 PHILOSOPHIE1^

dgs.14264 ARBEITEN2^

dgs.14265 RICHTUNG1^

dgs.14268 RUND13B^

dgs.14271 GEHEIM1A^

dgs.14276 GESUND1A^

dgs.14278 DIENST5^

dgs.14280 ERFOLG2^

dgs.14288 WIDERSPRUCH1B^

dgs.14290 ERFOLG1^

dgs.14292 PARALLEL1B^

dgs.14296 HANDLUNG1^

dgs.14303 GLEICH5^

dgs.14312 MANGEL1^

dgs.14315 HANDLUNG3^

dgs.14320 ALLEIN1C^

dgs.14321 ALLEIN1B^

dgs.14325 ÜBERLEGEN1^

dgs.14340 ORGAN1A^

dgs.14352 BETEN1B^

dgs.14360 INNEN1B^

dgs.14361 AUFFALLEN1A^

dgs.14362 STUHLGANG1A^

dgs.14363 SPIELEN2^

dgs.14368 EINVERSTANDEN1^

dgs.14373 SITZEN1A^

dgs.14376 FAUST-ZEIGEN1^

dgs.14389 GROB1^

dgs.14393 NEU1A^

dgs.14398 NETZ1A^

dgs.14404 SCHIESSEN1B^

dgs.14412 STEMPEL1^

dgs.14420 MITTE2B^

dgs.14422 LEGAL1^

dgs.14425 AUFPASSEN1A^

dgs.14434 HIN-UND-HER1^

dgs.14437 PERSPEKTIVE2^

dgs.14439 HEIRATEN1A^

dgs.14440 FALTE-WANGE2A^

dgs.14441 RING1A^

dgs.14442 OHRRING1A^

dgs.14457 FREI2^

dgs.14461 PUFF1^

dgs.14462 TOLERANT1^

dgs.14469 HEIRATEN3A^

dgs.14471 LEBENSPARTNER1^

dgs.14472 ZUSAMMEN3A^

dgs.14476 REISE1A^

dgs.14481 UNABHÄNGIG1^

dgs.14485 VERGLEICH1A^

dgs.14488 SAMMELN3^

dgs.14489 GEBEN-GELD1^

dgs.14495 DRÜCKEN-HEBEL1A^

dgs.14499 DOKUMENT1^

dgs.14501 JETZT2^

dgs.14503 FALTE-WANGE1B^

dgs.14508 ZITTERN4^

dgs.14509 ANGST1^

dgs.14517 DARF1^

dgs.14518 DRUCK-AUF-PERSON1^

dgs.14521 FAN2^

dgs.14523 HAUS1B^

dgs.14533 PROZENT1^

dgs.14534 PUNKT2^

dgs.14537 SO1^

dgs.14539 STRAFE1A^

dgs.14540 STRAFE2^

dgs.14543 ZIEL2^

dgs.14552 SCHAFFEN1B^

dgs.14556 ETHIK1A^

dgs.14561 UNTERSTÜTZEN4A^

dgs.14565 DA1^

dgs.14569 OBEN3B^

dgs.14570 GARANTIE1^

dgs.14572 DREHEN-KREIS4^

dgs.14581 GRUND4A^

dgs.14582 BEWEGUNG1B^

dgs.14589 TRAGEN1^

dgs.14591 AUSHALTEN1A^

dgs.14598 BESCHEID2^

dgs.14599 KÖRPER3^

dgs.14600 AUSWEIS3^

dgs.14601 ORT1C^

dgs.14602 PICKELHAUBE1A^

dgs.14603 FARBEN3A^

dgs.14607 STELLEN-VON-NACH1A^

dgs.14610 TREIBEN1A^

dgs.14612 SUCHEN1^

dgs.14615 VORTEIL2^

dgs.14616 WAS1B^

dgs.14620 MODERN1A^

dgs.14621 FREI3^

dgs.14627 FARBEN8^

dgs.14634 OBEN4^

dgs.14641 ALLE2C^

dgs.14644 GEBEN2^

dgs.14654 SERVIEREN2^

dgs.14655 GRENZE1A^

dgs.14658 FALTE-WANGE1A^

dgs.14680 DISTANZ1^

dgs.14690 ABHAUEN1B^

dgs.14694 MEISTER1^

dgs.14699 VOR-ZEIT1D^

dgs.14703 FREI1^

dgs.14707 GESCHICKT1A^

dgs.14713 FEIERN1A^

dgs.14719 SPITZ-OBEN2^

dgs.14728 AUSSEN2^

dgs.14730 VERSCHIEDENES2^

dgs.14731 PARTEI1^

dgs.14748 ABMACHEN1^

dgs.14753 NETZ1B^

dgs.14762 VERKEHR1A^

dgs.14763 VERKEHR1B^

dgs.14764 DUNKEL2^

dgs.14765 SEHEN-AUF1^

dgs.14766 UMZIEHEN1^

dgs.14770 MODERN1B^

dgs.14775 FUNKTION2^

dgs.14777 EBENE1B^

dgs.14830 TOLL1A^

dgs.14843 RISS1A^

dgs.14858 EBBE1^

dgs.14862 TOD2^

dgs.14870 GLEICH9^

dgs.14889 STIMMT1^

dgs.14891 DANACH1A^

dgs.14898 ORT3^

dgs.14905 INTERVIEW1^

dgs.14907 KOMMA1^

dgs.14909 HAUS3^

dgs.14910 WINKEN1^

dgs.14911 MUSIK1A^

dgs.14912 GELB32^

dgs.14913 LAUT1C^

dgs.14914 HÖREN1A^

dgs.14915 DUNKEL1^

dgs.14932 SCHNEIDEN-SCHLAGEN1^

dgs.14939 ZICKZACK-VERLAUF1A^

dgs.14940 DEPRESSION3^

dgs.14953 VERTEILEN2^

dgs.14959 UNGEFÄHR2^

dgs.14964 UNTERSCHIED2^

dgs.14966 ARM2^

dgs.14967 WOCHE1A^

dgs.14968 UNTERHOSE1^

dgs.14976 AUFKLAPPEN-BUCH1^

dgs.14982 ZUHAUSE1A^

dgs.14984 ZEIT7A^

dgs.14987 WOHNUNG1B^

dgs.14988 WOHNUNG1A^

dgs.14989 WERK4^

dgs.14991 ALT2C^

dgs.14992 ALT3^

dgs.14993 ALT2A^

dgs.14994 ARBEITEN3^

dgs.14995 ARMUT4^

dgs.15007 BEHINDERUNG2^

dgs.15035 ELLBOGEN3^

dgs.15039 PISTOLE3B^

dgs.15046 SCHWEIGEN3^

dgs.15047 SCHWEIGEN1^

dgs.15050 SCHULE3^

dgs.15051 PROFESSIONALISIERUNG1^

dgs.15054 BETEN1A^

dgs.15055 RELIGION1^

dgs.15056 GARTEN2^

dgs.15059 FRAU2A^

dgs.15061 FRAU4A^

dgs.15065 FAN3^

dgs.15071 PERSPEKTIVE1A^

dgs.15072 WEG-VERLAUF2^

dgs.15075 NEIN1A^

dgs.15078 MAMA3^

dgs.15082 LOHN1^

dgs.15083 DARF2B^

dgs.15094 KREUZ5^

dgs.15095 FOKUS1^

dgs.15096 SPITZ-UNTEN1A^

dgs.15101 ZUSAMMENSTOSS1^

dgs.15106 FRÜH2A^

dgs.15107 FREMD2^

dgs.15110 GEHÖREN2^

dgs.15111 KINDERGARTEN1^

dgs.15114 GESCHICHTE2^

dgs.15118 GESUND4A^

dgs.15119 GESUND2C^

dgs.15120 JUNGE2^

dgs.15121 ZUFRIEDEN2A^

dgs.15135 EGOISMUS1^

dgs.15138 OHR1^

dgs.15147 SCHULE4^

dgs.15158 GRENZE3A^

dgs.15189 DIPLOM1A^

dgs.15195 SCHWACH2^

dgs.15198 FEHLER3^

dgs.15199 FRAGE1^

dgs.15200 GEBÄRDEN1A^

dgs.15202 GEHÖRLOS1^

dgs.15205 GESCHLECHTSVERKEHR2A^

dgs.15207 GEWISSEN2^

dgs.15212 ICH1^

dgs.15217 JA1A^

dgs.15218 KLASSE1^

dgs.15222 KOKAIN1^

dgs.15226 LÄHMUNG1^

dgs.15230 LUST1A^

dgs.15231 MIMIK1^

dgs.15234 NEID1^

dgs.15241 INNEN1C^

dgs.15243 PICKEL1B^

dgs.15257 SCHWACH1^

dgs.15286 WILLE6^

dgs.15296 AFFE1^

dgs.15301 BEGREIFEN1^

dgs.15307 DIENST2A^

dgs.15317 GERÄUSCH1^

dgs.15319 HAND1^

dgs.15337 LAPTOP1^

dgs.15340 LEGEN3^

dgs.15341 LINKS2A^

dgs.15342 RECHTS2A^

dgs.15345 MARKE1^

dgs.15346 MARKE2^

dgs.15347 MASKE3^

dgs.15354 PAPIER1^

dgs.15369 SCHREIBEN1F^

dgs.15383 UNTER1B^

dgs.15388 VIEL1A^

dgs.15394 SCHWACH3^

dgs.15400 GESICHT1^

dgs.15413 VIEL1B^

dgs.15415 ZUSAMMEN-PERSON2A^

dgs.15420 MONAT1^

dgs.15425 DIPLOM1B^

dgs.15427 KENNEN1B^

dgs.15428 KEINE-LUST1^

dgs.15436 OHR-WACKELN1A^

dgs.15445 FINDEN1C^

dgs.15471 PSYCHOLOGIE2^

dgs.15474 APPLAUS1^

dgs.15500 LANGEWEILE1^

dgs.15510 SCHNEIDEN-SCHERE2^

dgs.15528 MITTAG2^

dgs.15530 SAFT1A^

dgs.15532 JETZT3^

dgs.15545 BLATT2^

dgs.15551 MERKEN1^

dgs.15554 JAHR1B^

dgs.15563 STEUERN-LENKRAD1^

dgs.15566 ALT2B^

dgs.15567 FALTE-WANGE2B^

dgs.15570 OBJEKTE-LÄNGLICH-IN-REIHE1^

dgs.15572 BESUCHEN1^

dgs.15575 VERWANDT1A^

dgs.15576 KONTRAST1^

dgs.15579 FLUSS1^

dgs.15584 EXPLOSION1^

dgs.15585 EXPLOSION2^

dgs.15589 STUFE4^

dgs.15596 AUSSEHEN-GESICHT1A^

dgs.15600 UNTEN-OFFEN1A^

dgs.15601 BLATT3^

dgs.15603 KENNEN1A^

dgs.15614 PRODUZIEREN2^

dgs.15619 FORSCHUNG1B^

dgs.15630 WARTEN1C^

dgs.15640 UNTERSCHREIBEN1A^

dgs.15651 FACH2C^

dgs.15653 ZIEHEN1A^

dgs.15661 GREIFEN1B^

dgs.15662 LIEGEN2^

dgs.15666 FLACH2A^

dgs.15667 WURM2^

dgs.15669 HUSTEN2^

dgs.15676 ERBRECHEN1^

dgs.15678 KREUZ3^

dgs.15687 URIN1^

dgs.15688 STUHLGANG1B^

dgs.15696 MAGEN1A^

dgs.15713 ZUNGE1^

dgs.15726 PFARRER1A^

dgs.15730 SEPTEMBER2A^

dgs.15736 GEBÄRDENSPRACHE1A^

dgs.15740 NASE1A^

dgs.15741 KREUZ1B^

dgs.15742 VORSITZENDER2^

dgs.15746 BABY1^

dgs.15747 AUSWÄRTS1^

dgs.15750 SCHNABEL2^

dgs.15752 STECHEN7^

dgs.15756 DIALEKT1^

dgs.15767 ARTIKULATION1^

dgs.15785 KONFERENZ1^

dgs.15786 SCHNABEL3^

dgs.15787 LUFTZUG2^

dgs.15791 GEGEN3A^

dgs.15796 ENDE2^

dgs.15797 GROSS3C^

dgs.15804 ZELT1^

dgs.15807 ZÜNDEN1A^

dgs.15808 AUSFLUG2^

dgs.15810 FOTO1^

dgs.15813 HÖRNER2A^

dgs.15814 HOF1^

dgs.15815 RÜSSEL1^

dgs.15824 NADELBAUM1A^

dgs.15825 RAKETEN-FEUERWERK1^

dgs.15826 LESEN1B^

dgs.15835 ZUG2A^

dgs.15840 DREIECK1^

dgs.15846 TIER4^

dgs.15849 FAST2^

dgs.15853 ABLEHNEN1^

dgs.15859 NUTZEN1^

dgs.15861 MELKEN1D^

dgs.15862 NUDELN2^

dgs.15865 EINREIBEN2A^

dgs.15866 EITEL2^

dgs.15867 KLEIDUNG4^

dgs.15868 VERWANDT3^

dgs.15876 KAMMBLATT1^

dgs.15887 MAIS1^

dgs.15906 BIER1^

dgs.15914 $MONAT-KALENDER1^

dgs.15926 GEWITTER1A^

dgs.15931 HELFEN2^

dgs.15934 RECHTS1^

dgs.15943 TREFFEN1^

dgs.15946 TEUER1^

dgs.15962 WURZEL4B^

dgs.15966 BART-SPITZ3A^

dgs.15970 TAUFE1^

dgs.15972 KOPFBEDECKUNG14^

dgs.15998 SEKT1A^

dgs.16014 FARBEN1A^

dgs.16022 REGAL1A^

dgs.16042 SESSEL1^

dgs.16050 BLITZ-FOTO1^

dgs.16056 PROZENT6^

dgs.16064 SEHEN-AUF3^

dgs.16092 BÜSTENHALTER1^

dgs.16100 $ARTIKULATION-M1B^

dgs.16102 $GEST-SPITZHAND1^

dgs.16122 OKAY1A^

dgs.16150 GESUND5^

dgs.16153 DIENST3A^

dgs.16165 GROSS2B^

dgs.16173 SQUASH1^

dgs.16178 ALLE2A^

dgs.16181 POST1A^

dgs.16209 WAS1A^

dgs.16211 CHEMIE1^

dgs.16218 VERGLEICH2^

dgs.16239 BETTELN1^

dgs.16263 HAUPT3^

dgs.16267 TREPPE2^

dgs.16295 FEST1B^

dgs.16311 TYPISCH1^

dgs.16314 OMA1A^

dgs.16370 REIFEN1A^

dgs.16375 FISCH1^

dgs.16378 VERSTEHEN1^

dgs.16392 BITTE2^

dgs.16403 KRONE1A^

dgs.16405 ZIGARRE1^

dgs.16407 GEBÄRDEN1D^

dgs.16417 SCHWIMMEN1^

dgs.16458 BRUST4A^

dgs.16471 KUCHEN2^

dgs.16497 GEFÜHL4A^

dgs.16507 EBENE1C^

dgs.16521 AUFZÄHLEN1C^

dgs.16524 KRAGEN1^

dgs.16534 BESCHWEREN-SICH2^

dgs.16563 ABSCHLEPPEN1^

dgs.16565 VERWANDT4^

dgs.16566 NOVEMBER3^

dgs.16574 U-BAHN2A^

dgs.16583 AMPEL1^

dgs.16584 TENNIS1^

dgs.16606 HARMLOS1^

dgs.16609 WICKELN1^

dgs.16618 ALLE2B^

dgs.16636 $GEST-OFF1^

dgs.16655 $ORAL^

dgs.16673 ANFÜHRUNGSZEICHEN1^

dgs.16685 KERZE1^

dgs.16691 MINUTE1^

dgs.16704 NAME5^

dgs.16720 GERUCH-MUND1A^

dgs.16722 GLEICH1B^

dgs.16746 SCHNURRBART2A^

dgs.16764 FAHNE1A^

dgs.16788 HOFFEN2B^

dgs.16795 WOCHE2^

dgs.16797 FILM1A^

dgs.16809 HÄUTEN5^

dgs.16834 VERRÜCKT1B^

dgs.16856 MINUTE2A^

dgs.16861 DICK-KÖRPER1^

dgs.16880 HABEN-EXISTIEREN1^

dgs.16890 FLUGZEUG1^

dgs.16894 EINSCHLAFEN1^

dgs.16905 GEMÜTLICH2^

dgs.16906 KLEIDUNG3^

dgs.16907 WOHNUNG2A^

dgs.16914 NEID2A^

dgs.16922 VORNE1^

dgs.16924 ZEBRA1^

dgs.16957 HEIZUNG1^

dgs.16959 ANLAGE1^

dgs.16973 DISKUSSION1A^

dgs.16975 VORBEREITUNG4^

dgs.16979 ZEIT1^

dgs.16991 FEILE1^

dgs.16996 NOVEMBER5^

dgs.17010 ZAUBEREI1^

dgs.17016 LAGER2^

dgs.17024 TAG-VOR1B^

dgs.17057 BEINE-SCHLOTTERN1A^

dgs.17072 DISCO1^

dgs.17075 PISTOLE3A^

dgs.17078 ZAHNARZT1^

dgs.17094 PROBE4^

dgs.17100 PUNKT1C^

dgs.17105 PISTOLE2^

dgs.17111 WARUM2^

dgs.17112 VATER1^

dgs.17121 GRABEN1D^

dgs.17124 BRUSTKORB1^

dgs.17134 RESTAURANT1^

dgs.17144 AUS-VERSEHEN1^

dgs.17169 NEIN3B^

dgs.17177 AUS-ZU1^

dgs.17181 TISCHTENNIS1^

dgs.17183 GLEICHHEITSZEICHEN2^

dgs.17209 HELL1^

dgs.17224 HÖRGERÄT1^

dgs.17227 EIGEN1D^

dgs.17232 BASKETBALL1^

dgs.17242 WAHRNEHMEN-OHR1^

dgs.17253 TOCHTER1^

dgs.17263 VERBAND1B^

dgs.17286 HAUPTSÄCHLICH1^

dgs.17300 ICH2^

dgs.17301 ZEUGE4^

dgs.17325 VATER2^

dgs.17327 SPANIEN1A^

dgs.17331 SCHAFFNER1^

dgs.17338 REIFEN4^

dgs.17339 STRASSENBAHN2A^

dgs.17342 VERGLEICH1C^

dgs.17350 GEBÄRDEN1C^

dgs.17385 BRILLE1A^

dgs.17418 EURO1^

dgs.17444 NAHE2A^

dgs.17467 WISSEN2B^

dgs.17473 HUHN2^

dgs.17474 KNALL2^

dgs.17477 VIERECK10^

dgs.17483 STEIGERUNG2^

dgs.17484 BLUME2^

dgs.17489 FAHREN-LENKRAD1^

dgs.17518 DOLMETSCHER1^

dgs.17520 GEDULD1A^

dgs.17528 FINDEN1D^

dgs.17549 KOPFBEDECKUNG5^

dgs.17559 WELLE1^

dgs.17577 WEINEN1^

dgs.17584 INTERNET1A^

dgs.17594 ÄRGERN-SICH1^

dgs.17598 FRESSEN1C^

dgs.17602 REISE1C^

dgs.17603 MITTEL1^

dgs.17610 LAUT2C^

dgs.17611 TELEFON2^

dgs.17616 FLÜGEL2^

dgs.17618 SOHN1^

dgs.17619 KOPFBEDECKUNG1^

dgs.17624 KEGELN1^

dgs.17628 ZUKUNFT1B^

dgs.17636 BRUSTKORB2^

dgs.17652 REST4^

dgs.17674 WERBUNG1^

dgs.17677 SKI1^

dgs.17691 SCHÜTTELN-HAND3^

dgs.17702 HOMOSEXUALITÄT3^

dgs.17703 REISE1B^

dgs.17712 ITALIEN1^

dgs.17722 BEWEGUNG-OBJEKT2^

dgs.17731 MISCHEN5A^

dgs.17734 ALLE1A^

dgs.17736 SCHRAUBENZIEHER1^

dgs.17750 FRAGEZEICHEN1^

dgs.17760 DRIBBELN-HAND1^

dgs.17764 STRAFE1B^

dgs.17793 LOKAL-GASTSTÄTTE1^

dgs.17801 GEBISS1^

dgs.17810 ANZEIGE1^

dgs.17812 HANTEL1^

dgs.17820 HÜPFEN-TIERE1^

dgs.17830 FORSCHUNG1E^

dgs.17854 HELM1A^

dgs.17879 WIEDER1A^

dgs.17894 KAMERA1^

dgs.17905 SCHAF1^

dgs.17920 SCHRAUBENZIEHER2^

dgs.17924 HAKENNASE-SCHNABEL-GEBOGEN1^

dgs.17932 SEHEN-AUF2^

dgs.17933 SEHEN-AUF4^

dgs.17941 WASCHEN-GESICHT1B^

dgs.17945 KUCHEN5^

dgs.17947 MUSS1B^

dgs.17949 LINKS3^

dgs.17959 ZAHL2C^

dgs.17965 SAND2A^

dgs.17967 KREUZ-MACHEN-SEGNEN1A^

dgs.17973 TRETEN-PEDAL3^

dgs.17979 TASCHENLAMPE1^

dgs.17988 ALLEIN5^

dgs.17995 SCHNURRBART6^

dgs.18005 EXPERTE1^

dgs.18010 VORBEI-ZEIT1^

dgs.18023 ANZIEHEN-UNTERKÖRPER2B^

dgs.18046 TURNEN1^

dgs.18048 BEZAHLEN2^

dgs.18066 NOVEMBER4^

dgs.18091 BRINGEN1B^

dgs.18093 REGEL1E^

dgs.18097 GRABEN-VERTIEFUNG1^

dgs.18106 $ARTIKULATION-PB1A^

dgs.18108 ANSTECKEN2^

dgs.18111 SEX2^

dgs.18133 JA2^

dgs.18135 UND1^

dgs.18148 ALLEIN4^

dgs.18183 U-BAHN2B^

dgs.18188 FARBEN17B^

dgs.18204 ZURÜCKTRETEN1^

dgs.18229 KAMERAD1^

dgs.18232 JULI4^

dgs.18244 SILBER1A^

dgs.18260 BAUER1^

dgs.18261 STRAUSS-BLUMEN1^

dgs.18280 WARUM1^

dgs.18301 WECKER1^

dgs.18302 KLAVIER1^

dgs.18311 GYMNASTIK1^

dgs.18312 BEHINDERUNG3^

dgs.18332 FRECH1A^

dgs.18349 SCHAL1A^

dgs.18358 HÄUTEN4^

dgs.18362 $ARTIKULATION-PB1B^

dgs.18391 KARATE1^

dgs.18400 FLUGZEUG2A^

dgs.18405 BIKINI1^

dgs.18416 ÖFFNEN4^

dgs.18418 TANTE1^

dgs.18427 PAPIER2^

dgs.18433 STECHEN-AUF-DURCH1A^

dgs.18440 RIESELN1B^

dgs.18444 SESSEL2^

dgs.18469 $MONAT-KALENDER9^

dgs.18474 FEIERN1B^

dgs.18479 KENNENLERNEN1^

dgs.18485 FEUERZEUG1^

dgs.18533 ZEUGNIS2^

dgs.18537 HOLZ1^

dgs.18543 MEDAILLE1A^

dgs.18549 DANKE1^

dgs.18598 INTERESSE1A^

dgs.18620 GLÜCK1^

dgs.18644 TAG-VOR1A^

dgs.18653 $ARTIKULATION-M1A^

dgs.18667 KLEIDUNG1C^

dgs.18676 FAHRSTUHL1A^

dgs.18687 KARRIERE1^

dgs.18692 ARZT2^

dgs.18693 LOSGEHEN1^

dgs.18694 MÄRZ6^

dgs.18715 MÄRZ4^

dgs.18719 $MONAT-KALENDER11^

dgs.18726 TIPPEN4^

dgs.18738 WIE-VERGLEICH4A^

dgs.18752 GEBÄRDEN1B^

dgs.18757 SCHLEIER1^

dgs.18771 WERKZEUG1^

dgs.18773 SCHLANGE3^

dgs.18777 BEKANNT2^

dgs.18788 AUSSTATTUNG1^

dgs.18809 ZAHN1^

dgs.18811 BETRUNKEN1^

dgs.18854 WOHNUNG2B^

dgs.18858 GLEICH10^

dgs.18871 SAMSTAG2^

dgs.18875 ZUSCHAUEN1^

dgs.18890 GUT5A^

dgs.18893 UNTEN2^

dgs.18894 TÄGLICH1A^

dgs.18902 PROBE2^

dgs.18910 GLOCKE1A^

dgs.18933 WASCHEN-GESICHT1A^

dgs.18943 ZEIGEN1B^

dgs.18968 PROZENT3^

dgs.18988 CENT1A^

dgs.19015 FROSCH1C^

dgs.19129 SCHNURRBART1^

dgs.19145 HOLZ2^

dgs.19157 FAUST1^

dgs.19191 SCHLÄGER1A^

dgs.19192 LAUT2A^

dgs.19194 FEHLEN2B^

dgs.19319 ROHR2A^

dgs.19436 NÄHMASCHINE1^

dgs.19619 SCHNAUZE1C^

dgs.19642 GEBEN4^

dgs.19743 GESELLE1^

dgs.19813 EINSTECKEN4^

dgs.20487 SAUER1^

dgs.20500 URIN2^

dgs.20511 PULS2^

dgs.20535 ARMBINDE1^

dgs.20539 PO1^

dgs.20651 FLÜSSIG2^

dgs.20665 RÜCKEN-UNTEN1D^

dgs.20681 PO2^

dgs.20685 FINGERNAGEL2^

dgs.20739 BLUTDRUCK2^

dgs.23298 STROHHALM1^

dgs.23450 SPERMA1^

dgs.23459 SPERMA2^

dgs.23489 SCHEIDE2^

dgs.23504 WACHSEN1A^

dgs.23553 FINGERNAGEL3^

dgs.23613 AUFREGEN1B^

dgs.23672 ZU3^

dgs.23919 HÖRGERÄT2^

dgs.24055 BART3^

dgs.24066 HIRN3^

dgs.24070 HIRN4A^

dgs.24275 TRADITION2A^

dgs.24287 UNTER1A^

dgs.24311 DICKES-FELL1^

dgs.24313 STIMMBÄNDER2^

dgs.24398 BAUCH2^

dgs.24414 BAUCH1^

dgs.24590 MUSKEL2^

dgs.24613 MAGEN1B^

dgs.24703 MENGE1B^

dgs.24773 HOCHHAUS1^

dgs.24867 LEISTE1B^

dgs.24887 KLINGELN-GLOCKE1^

dgs.25074 TINNITUS1^

dgs.25113 FARBEN6A^

dgs.25129 SCHLAFEN3^

dgs.25153 PFUI1^

dgs.25181 KÄFIG2^

dgs.25215 RISS4^

dgs.25700 ZIEHEN6^

dgs.25778 RÜCKEN-UNTEN1E^

dgs.25924 QUELLE1B^

dgs.25976 ERKÄLTUNG4^

dgs.26026 BOWLING1^

dgs.26102 LÄHMUNG2^

dgs.26122 FORSCHUNG1C^

dgs.26203 AUSSEHEN-GESICHT3A^

dgs.26398 ACHTUNG1B^

dgs.26408 SCHLAFLOS1B^

dgs.26485 FRIEDEN2A^

dgs.26558 MUT1^

dgs.26684 SCHNAUZE1B^

dgs.26695 HÖRNER1C^

dgs.26774 EINSTELLEN-OBJEKTIV2A^

dgs.26854 WASSER7B^

dgs.26862 WEG-VERLAUF1A^

dgs.26875 FORSCHUNG2B^

dgs.26969 VIERECK3C^

dgs.26982 SPRINGEN2^

dgs.27067 FABRIK4^

dgs.27131 KUNST2^

dgs.27142 ABSICHT2A^

dgs.27150 HAND-HEBEN2^

dgs.27211 PROBE3B^

dgs.27250 ARZT3^

dgs.27257 KRABBELN1^

dgs.27432 BRILLE1B^

dgs.27436 BUSCH2^

dgs.27456 GEBISS2^

dgs.27471 ROLLSTUHL2A^

dgs.27500 HUT-AB1^

dgs.27593 FABRIK2^

dgs.27595 SCHNEIDEN-TRENNEN-KÖRPERTEIL1A^

dgs.27597 INDUSTRIE1B^

dgs.27601 UNTERSCHREIBEN1B^

dgs.27673 GEGEN5B^

dgs.27675 GEGEN5A^

dgs.27713 GEIST1A^

dgs.27716 MASSE-PERSON-PASSIV1^

dgs.27744 PERLEN1^

dgs.27761 PIZZA2^

dgs.27788 PFARRER4^

dgs.27795 UNTEN-OFFEN1B^

dgs.27907 RING1B^

dgs.27949 QUATSCH2^

dgs.28058 KOMMUNIKATION1B^

dgs.28085 WERFEN3^

dgs.28109 REIFEN1B^

dgs.28111 HERZKLOPFEN2A^

dgs.28148 HORN-KREIS2^

dgs.28251 ÜBERRASCHUNG2^

dgs.28301 TRADITION2B^

dgs.28374 ERZIEHEN2B^

dgs.28382 KANONE1^

dgs.28622 SÜNDE2B^

dgs.28650 WOCHE3^

dgs.28676 HERANWINKEN1^

dgs.28946 HINEINSTECKEN2^

dgs.28997 RISS1B^

dgs.29012 ALTERN1^

dgs.29201 ONKEL5^

dgs.29208 LÖWE1^

dgs.29269 GESCHLECHTSVERKEHR3^

dgs.29408 STECHEN-AUF-DURCH1B^

dgs.29586 FORSCHUNG2A^

dgs.29673 SEHEN2^

dgs.29707 STUHLGANG1D^

dgs.29713 STUHLGANG1E^

dgs.29723 INTERESSE1B^

dgs.29728 NETZ1C^

dgs.29752 SEKT1B^

dgs.29753 RICHTUNG3^

dgs.29770 MANN2^

dgs.29783 SCHNURRBART7^

dgs.29790 GESCHLECHTSVERKEHR2B^

dgs.29823 MANN3^

dgs.29897 PFEIFE-LAUT3^

dgs.29952 NATUR6A^

dgs.29953 NATUR5^

dgs.29994 GEBÄRDEN1E^

dgs.29998 GEBÄRDEN3A^

dgs.30006 GEBÄRDEN4^

dgs.30008 GEBÄRDEN2B^

dgs.30013 GEBÄRDEN1G^

dgs.30019 GEBÄRDEN3B^

dgs.30021 GEBÄRDEN2A^

dgs.30372 ZURÜCK1A^

dgs.30468 ARMBAND1^

dgs.30526 BEKANNT1B^

dgs.30546 SCHÄRPE1D^

dgs.30570 SCHMAL2^

dgs.30583 ATMEN-SCHWER1^

dgs.30634 BART4^

dgs.30900 ROLLSTUHL2B^

dgs.30975 KANN2A^

dgs.30997 RISS3^

dgs.31007 FRAGE2^

dgs.31094 ABSCHNITT2B^

dgs.31097 ABSCHNITT2C^

dgs.31242 REIHE2^

dgs.31245 ROLLTREPPE1^

dgs.31249 SCHAL1C^

dgs.31273 SEKT2^

dgs.31354 HERZKLOPFEN2B^

dgs.31393 EINSTECKEN3^

dgs.31396 WIEDERSEHEN1^

dgs.31403 HEBEN-KRAN1^

dgs.31507 STATIK1^

dgs.31533 FAHRSTUHL1B^

dgs.31618 NAHE2B^

dgs.31741 ROLLSTUHL2C^

dgs.31762 PASSIERT1^

dgs.31771 INDEX1^

dgs.31800 FLACH4^

dgs.31912 ROLLER1A^

dgs.31919 TURNEN2^

dgs.31928 RÜCKEN-UNTEN1G^

dgs.31956 TRETEN-PEDAL1A^

dgs.32010 SCHWANZ1^

dgs.32065 EINBRUCH3^

dgs.32142 POST1B^

dgs.32144 FINDEN1A^

dgs.32215 ZUFRIEDEN2B^

dgs.32227 FLACH3A^

dgs.33693 ROLLSTUHL2D^

dgs.33695 ROLLSTUHL2E^

dgs.33706 GEFÜHL2^

dgs.33711 SCHLEIM-IN-ATEMWEGEN1^

dgs.33796 FLACH3B^

dgs.35920 GRENZE1C^

dgs.35936 ZAUBEREI2^

dgs.35942 BART5^

dgs.36001 AUSWIRKUNG1^

dgs.36595 OBJEKT-AN-HALSKETTE1^

dgs.36680 LANDSCHAFT1^

dgs.36704 BOGEN3A^

dgs.36728 ARGENTINIEN2^

dgs.36800 TIER1B^

dgs.36807 SCHNURRBART3A^

dgs.36868 MEDAILLE1B^

dgs.36889 SCHNURRBART5^

dgs.36904 BART6^

dgs.36995 ERFOLG3^

dgs.39404 GESTIK1^

dgs.39727 HOHL1^

dgs.39783 DAUMEN1^

dgs.39800 BEREICH-HAND1B^

dgs.39835 KREUZ-MACHEN1A^

dgs.39877 BEHINDERUNG6^

dgs.39943 LEIDEN1C^

dgs.40010 MAIS2^

dgs.40131 NEID2B^

dgs.40241 SCHNURRBART9A^

dgs.40305 PYRAMIDE1^

dgs.40620 START1B^

dgs.40697 LASSEN2C^

dgs.40753 SCHWEBEBAHN1B^

dgs.40797 AUFWÄRTS2^

dgs.40805 BREZEL2^

dgs.40809 ZUG3^

dgs.40822 ENG3^

dgs.40860 KONKURRENZ2^

dgs.40881 LUST1C^

dgs.41427 GRABEN-TIER1^

dgs.41448 RAKETE1B^

dgs.41452 OHR-TIER1^

dgs.41470 SCHNELL4^

dgs.41493 U-BAHN3^

dgs.41495 SÜSS4^

dgs.41605 STIRNBAND1^

dgs.41615 HALS-LANG1^

dgs.41622 SPRECHEN1A^

dgs.41649 WODKA1^

dgs.41721 HÖRNER3C^

dgs.41736 HELM2^

dgs.41756 MASKE1^

dgs.41771 WESTE1^

dgs.41801 HELM3A^

dgs.41802 MASKE2B^

dgs.41926 MOTOR2^

dgs.41940 VISIER1^

dgs.41952 SCHWER3^

dgs.42043 KIRMES1^

dgs.42209 FAHNE2^

dgs.42219 RISS6^

dgs.42275 SCHNAUZE1A^

dgs.42290 STAPELN1A^

dgs.42313 PROFIL1^

dgs.42382 ALT1^

dgs.42613 MATERIAL3^

dgs.42627 BEHÄLTER4^

dgs.42709 SCHACH1A^

dgs.42737 WARUM3A^

dgs.42759 ZUNEHMEN3^

dgs.42768 AUSSTELLUNG2^

dgs.42836 FERNGLAS1^

dgs.42844 MUSKELPAKET1^

dgs.42929 WIESE4^

dgs.43014 SPITZ-OBEN1^

dgs.43017 WIESE3^

dgs.43029 FELL1^

dgs.43140 GESCHLECHTSVERKEHR5^

dgs.43218 ALLEIN1D^

dgs.43515 ERLEICHTERT1^

dgs.43542 TENNIS2^

dgs.43579 TRAGEN6^

dgs.43709 LAUT4^

dgs.44040 HEBEL3^

dgs.44220 HEBEN5^

dgs.44336 AUFZUG1^

dgs.44355 QUALIFIKATION2^

dgs.44582 STREICHELN3^

dgs.44592 FLUGZEUG3^

dgs.44727 CENT2^

dgs.44934 SPRITZEN2A^

dgs.44981 HELM1B^

dgs.44984 AUSBREITEN1B^

dgs.44997 VIERECK3B^

dgs.45141 FAHNE1B^

dgs.45151 WIEDER1B^

dgs.45153 KANN2B^

dgs.45190 WOLKE1^

dgs.45470 KLETTERN4^

dgs.45479 SEHEN-AUF8A^

dgs.45503 SKALA1^

dgs.45511 PHASE1G^

dgs.45545 GRABEN11^

dgs.45597 TASCHE3^

dgs.45642 AUFSTEIGEN4^

dgs.45669 KLETTERN2B^

dgs.45708 PASSIERT3^

dgs.45711 GRABEN7^

dgs.45721 PHASE1A^

dgs.45841 BAHNHOF1^

dgs.46225 SCHNEIDEN2A^

dgs.46319 GROSS11^

dgs.46563 VERLOBUNG2^

dgs.46653 SCHNEIDEN-SCHERE3^

dgs.46707 MANNSCHAFT1^

dgs.46801 RENTE3^

dgs.46854 GRUPPE3A^

dgs.46859 TITEL-ÜBERSCHRIFT1^

dgs.46886 REIHE1^

dgs.46919 RENTE4^

dgs.46957 ABLAUF1^

dgs.47033 GRABEN-VERTIEFUNG2B^

dgs.47054 WOCHENENDE1^

dgs.47077 GESELLE2^

dgs.47214 LAUT2B^

dgs.47232 MACHT1^

dgs.47452 UNTERSTÜTZEN1B^

dgs.47734 BRAUCHEN1^

dgs.47865 LEGEN5^

dgs.47881 SÜNDE3^

dgs.48021 DOM1^

dgs.48171 ESELSOHR1^

dgs.48305 SCHRECKLICH1^

dgs.48357 DREIECK2^

dgs.48401 HAMSTER1^

dgs.48443 WOCHE1B^

dgs.48449 GRAU3^

dgs.48523 MODERN1C^

dgs.48553 BALLETT3^

dgs.48574 FEBRUAR2^

dgs.48595 PARFÜM1^

dgs.48596 PARFÜM2^

dgs.48613 FABRIK3^

dgs.48617 PROZENT4^

dgs.48618 SCHACH1B^

dgs.48619 JA3C^

dgs.48623 SCHAL2^

dgs.48639 MIKROFON1^

dgs.48667 KREDITKARTE2^

dgs.48669 APPLAUS2^

dgs.48671 BEULE1^

dgs.48689 INTERVIEW3^

dgs.48722 LAUT4^

dgs.48798 PUMPE2^

dgs.48800 KAPUZE1^

dgs.48874 SKI3^

dgs.48876 ALLEE1^

dgs.48937 HORN1^

dgs.48942 ENTTÄUSCHT3^

dgs.48963 $INDEX4^

dgs.48972 ABSICHT2B^

dgs.48976 ENKELKIND2^

dgs.49011 GOLD1^

dgs.49079 FLUGZEUG2A^*

dgs.49091 ANKREUZEN2^

dgs.49141 ANZIEHEN-UNTERKÖRPER1A^

dgs.49202 FLUGZEUG2C^*

dgs.49211 FLUGZEUG2C^

dgs.49298 $INDEX2^

dgs.49891 $ALPHA^

dgs.49896 ABLAUF2^

dgs.49898 LIPPENSTIFT1^

dgs.50074 MASSE-PERSON3^

dgs.50101 U-BOOT1^

dgs.50102 ÄQUATOR1^

dgs.50161 WIE-VIEL1^

dgs.50214 AUSGEBEN1^

dgs.50412 UHR5^

dgs.50580 ALT4A^

dgs.50734 GUT4^

dgs.51148 MAFIA1^

dgs.51275 GEMÜTLICH4^

dgs.51302 PEDAL2^

dgs.51330 $TAG-KALENDER3A^

dgs.51401 JA3A^

dgs.51514 INKLUSIV1^

dgs.51692 PROZENT5^

dgs.51848 WIEGEN-BABY3^

dgs.51992 SPRECHEN1B^

dgs.52006 WOHNUNG4^

dgs.52136 PARFÜM3^

dgs.52392 AUFKLÄREN1^

dgs.52789 INTERNET1C^

dgs.52806 HÖRNER2B^

dgs.53067 STRAMPELN1^

dgs.53123 RICHTUNG2^

dgs.53138 ANTENNE1^

dgs.53172 BEFRIEDIGUNG1^

dgs.54108 STUNDE2B^

dgs.54171 $GEST-KEIN-PROBLEM1^

dgs.54205 LOSGEHEN2^

dgs.55059 FRISEUR2^

dgs.55102 STRATEGIE1^

dgs.55191 ABSICHT4^

dgs.55289 BEWEGUNG-OBJEKT1^

dgs.55503 WEISS2A^

dgs.55760 BEFRIEDIGUNG2A^

dgs.55785 WEISS4^

dgs.55847 WEISS2B^

dgs.55897 ROSA14^

dgs.56262 HOTEL3^

dgs.56328 WEISS9^

dgs.56341 ROSA3^

dgs.56362 $FARBEN14^

dgs.56439 GELB28^

dgs.56582 SICHERHEITSNADEL1^

dgs.56687 LUFTBALLON2^

dgs.56889 ZAUBEREI3^

dgs.56939 GEIGE1^

dgs.57250 DOLLAR2^

dgs.57298 KNALL1^

dgs.57311 BART-SPITZ2^

dgs.57336 KRUMM6^

dgs.57421 YOGA1^

dgs.57423 FEILE4^

dgs.57499 LIEGESTÜTZ1^

dgs.57511 GLEICHHEITSZEICHEN1^

dgs.57607 PEITSCHE1^

dgs.57766 SCHWERT1^

dgs.58095 LUPE1^

dgs.58377 SCHILDKRÖTE1^

dgs.58420 DREIECK3^

dgs.59106 ANSPRECHEN1^

dgs.59185 OKTOBER5^

dgs.59190 SCHUHABSATZ1^

dgs.59667 HOTEL1^

dgs.59704 APRIL6^

dgs.59718 WARUM5^

dgs.59736 JUNGE3^

dgs.59830 SCHMUCK1A^

dgs.59893 WUNDER2^

dgs.59973 BEHÄLTER8^

dgs.59989 HÄUTEN3^

dgs.60028 $NUM-HUNDERT2^

dgs.60357 PINSEL2^

dgs.60414 KAMERA3^

dgs.60845 MÄRZ9^

dgs.60847 MAI6^

dgs.60897 HERBST2^

dgs.60958 GERUCH1^

dgs.61063 AUSSEHEN-GESICHT1B^

dgs.61152 AUFBLASEN2^

dgs.61281 JUNGE1^

dgs.61313 FAHRSTUHL2^

dgs.61323 TELESKOP1^

dgs.61425 SPRINGEN3^

dgs.61725 ABWÄRTS3^

dgs.61735 FLIEGE-KLEIDUNG1^

dgs.61789 RÜHREN6^

dgs.61963 HÖRNER7^

dgs.62064 BEKANNT1A^

dgs.62071 PLEITE3^

dgs.62139 RUND-LANG4^

dgs.62224 FEHLER6A^

dgs.62506 LESBISCH3^

dgs.62509 TIER3^

dgs.62565 MÄRZ7^

dgs.62616 HONIG2^

dgs.62627 FORMEN4^

dgs.62836 $MONAT-KALENDER5^

dgs.62847 DEAF-BSL1^

dgs.63281 DA2^

dgs.63442 SEPTEMBER4^

dgs.63512 $MONAT-KALENDER3A^

dgs.63633 GEFÄNGNIS1^

dgs.63936 HERBST1^

dgs.63970 MANN4^

dgs.64191 WASSER-HINABRAUSCHEN1^

dgs.64312 OBJEKT-AN-KLEIDUNG1A^

dgs.64376 BÖSE1B^

dgs.64420 STRASSENBAHN4^

dgs.64550 TISCHTENNIS2^

dgs.64843 OHR-WACKELN1C^

dgs.64903 $GEST-AUGE1^

dgs.64997 EURO2^

dgs.65114 $INIT-KREIS1^

dgs.65116 $INIT-GERADE1^

dgs.65121 $INIT-HANDGELENK1^

dgs.65446 BITTE3^

dgs.65659 STOCKWERK1^

dgs.65681 MOTORRAD1^

dgs.65809 TANTE3^

dgs.65857 BERUF4^

dgs.65867 GESELLE3^

dgs.65888 WOCHE4^

dgs.66086 RAUCHEN3^

dgs.66209 FLIEGE-KLEIDUNG2^

dgs.66636 WUNDER1^

dgs.66738 SOHN2^

dgs.66762 GESCHICKT3^

dgs.66826 VATER3^

dgs.67090 ABHAUEN1A^

dgs.67281 KRANK1^

dgs.67381 TÜRKIS1A^

dgs.67476 KONTAKT1^

dgs.67784 FLUT1^

dgs.68252 GEDULD1B^

dgs.68305 WEISS1B^

dgs.68605 WEISS1C^

dgs.68658 WIESE1^

dgs.68754 SEPTEMBER3^

dgs.69101 GESUND3^

dgs.69244 BADEWANNE1B^

dgs.69312 KIRMES2^

dgs.69340 NUDELN6^

dgs.69526 GEGEN5C^

dgs.69864 WETTER2^

dgs.69988 $MONAT-KALENDER3B^

dgs.70078 JUNI4B^

dgs.70088 JUNI4C^

dgs.70223 SEPTEMBER2B^

dgs.70333 OKTOBER11^

dgs.70348 OKTOBER8^

dgs.70549 BEKANNT3A^

dgs.70558 BEKANNT1B^

dgs.70706 NOCHMAL1^

dgs.71004 WARTEN1B^

dgs.71124 JUNGE8^

dgs.72073 TÜRKIS1B^

dgs.72129 TÜRKIS1C^

dgs.72131 $MONAT-KALENDER2^

dgs.72274 ZEUGNIS1^

dgs.72317 JAHRESZEIT1^

dgs.72617 $NUM-HUNDERT1^

dgs.73000 ZWISCHEN1E^

dgs.73021 WARUM6^

dgs.73084 HERBST5^

dgs.73157 PICKELHAUBE1B^

dgs.73247 FARBEN3B^

dgs.73433 WARUM3B^

dgs.73479 WELLE5^

dgs.73506 KAPUTT1^

dgs.73586 WARUM3C^

dgs.73678 GESUND4B^

dgs.74391 MODERN1D^

dgs.74765 GEWITTER2^

dgs.74834 HAUPT1B^

dgs.74838 WIEDER1C^

dgs.74886 REISE2^

dgs.75108 WOCHE1C^

dgs.75286 LAUT3^

dgs.75587 DISCO2^

dgs.75922 NAME8^

dgs.75964 KRUMM4^

dgs.75969 FEHLER2^

dgs.76009 BEIDE1^

dgs.76164 GRENZE4^

dgs.76352 MUSIK4^

dgs.76709 KREUZ-MACHEN1C^

dgs.76749 KUCHEN1^

dgs.76751 KUCHEN4^

dgs.76762 FAST1^

dgs.77036 FEST-FEIER1^

dgs.77787 $NUM-HUNDERT3^

dgs.78047 STUHLGANG1H^

dgs.78318 AUFFALLEN1B^

dgs.78475 SITZEN1B^

dgs.78484 MASSE-PERSON-PASSIV2^

dgs.78494 STREICHELN1B^

dgs.78531 HELFEN3^

dgs.78551 UNTERSTÜTZEN5^

dgs.78631 TELEGRAMM1^

dgs.78773 SCHIESSEN1A^

dgs.78816 SCHIESSEN3^

dgs.78820 ZUSAMMEN2C^

dgs.78911 BAHNHOF2^

dgs.79059 STELLEN-VON-NACH1B^

dgs.79226 ZUSAMMEN-PERSON2B^

dgs.79346 ALLE2D^

dgs.79666 FUTTER-TEXTIL1^

dgs.79739 HAUEN1^

dgs.79772 ZIEL4^

dgs.79819 STROM5B^

dgs.79853 STROM1^

dgs.79971 FLACH2B^

dgs.80001 WORKSHOP1B^

dgs.80024 SCHNURRBART2B^

dgs.80110 KREIS1C^

dgs.80121 ABTEILUNG1^

dgs.80363 HOHL2^

dgs.80496 LIEGEN-BEIN2^

dgs.80570 ABER1^

dgs.80580 HIER-JETZT1^

dgs.80692 SUSHI1^

dgs.80962 ZUSAMMENHANG1B^

dgs.81072 KREUZ1C^

dgs.81215 ÖFFNEN1B^

dgs.81339 LEUTE1^

dgs.81344 VERGRÖSSERN2^

dgs.81403 SAUBER-MACHEN3B^

dgs.81742 LAUT2E^

dgs.82561 GLEICH1C^

dgs.83138 MUT2^

dgs.83610 SCHMECKEN1B^

dgs.83839 JUNG4^

dgs.84118 EXPERTE2^

dgs.84157 BEHÄLTER11^

dgs.84338 AUFRICHTEN-ETWAS1^

dgs.84379 HÖRNER9^

dgs.85148 KRONE1B^

dgs.85194 STUNDE2A^

dgs.85316 ZEIT5B^

dgs.85436 FRIEDEN3^

dgs.85507 JUNGE4^

dgs.85705 WARUM8^

dgs.85822 STUNDE2C^

dgs.85847 DABEI1A^

dgs.86158 HELFEN4^

dgs.86466 ZUSAMMENSTOSS4^

dgs.86653 ZUG1A^

dgs.86884 HORN-KREIS1^

dgs.87252 JA1B^

dgs.87284 BEFRIEDIGUNG2B^

dgs.87386 GESUND1B^

dgs.87393 GESUND2B^

dgs.87496 VERNACHLÄSSIGUNG1^

dgs.87786 GUT5B^

dgs.87835 OMA1C^

dgs.87869 SCHNURRBART3B^

dgs.87871 SCHNURRBART8^

dgs.87875 SCHNURRBART9B^

dgs.88018 VERBAND1C^

dgs.88114 AKTIV3B^

dgs.88137 BOWLING2^

dgs.88189 LINGUISTIK1^

dgs.88241 HALSKETTE1^

dgs.88242 SCHMUCK5^

dgs.88474 FROSCH1B^

dgs.88555 NAHE4^

dgs.88791 ALT4B^

dgs.88997 ELTERN6A^

dgs.89001 ELTERN5^

dgs.89299 ZURÜCK1B^

dgs.89734 HOTEL4^

dgs.90559 BAUER2^

dgs.90586 FEHLER6B^

dgs.91089 MUT3^

dgs.91288 JUNGE7^

dgs.91390 KÖRPER-GEFÜHL1^

dgs.91426 STRASSENBAHN2B^

dgs.91654 FAST3^

dgs.91696 SEELE1^

dgs.91752 LUST1B^

dgs.92063 URWALD1^

dgs.92071 $MONAT-KALENDER8^

dgs.93024 SPRECHEN2^

dgs.93458 JULI12^

dgs.93462 JULI2B^

dgs.93466 JULI5B^

dgs.93467 JULI5A^

dgs.93468 JUNI7^

dgs.93469 JUNI11^

dgs.93472 JULI11^

dgs.93483 NOVEMBER7^

dgs.93502 LESBISCH1^

dgs.93530 NASAL1A^

dgs.93606 INTERNAT1^

dgs.93612 MAI3A^

dgs.93715 DEZEMBER6A^

dgs.93765 OKAY1B^

dgs.94063 GESPRÄCH2^

dgs.94182 COMMUNICATION-ASL1^

dgs.94186 SITUATION1^

dgs.94202 KONZEPT1^

dgs.94211 IDENTITÄT1^

dgs.94273 DIAMANT3^

dgs.94373 PAPA8^

dgs.94375 TAXI1^

dgs.94378 NASAL1B^

dgs.94394 SEPTEMBER11^

dgs.94396 DOLLAR1^

dgs.94399 SEPTEMBER9^

dgs.94543 MÄRZ5^

dgs.94708 $ARTIKULATION-PB2^

dgs.95451 WOCHENENDE3^

dgs.95453 WOCHENENDE4^

dgs.95478 $PMS^*

dgs.95565 INTERNET1B^

dgs.95715 BETEN1C^

dgs.95790 FAHNE3^