MAIN1C^

MAIN1C^

MAIN1C^ Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

MAIN1C^ Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

MAIN1C^ Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

MAIN1C^ Frankfurt | dgskorpus_fra_12 | 61+m

MAIN1C^ Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

MAIN1C^ Bremen | dgskorpus_hb_08 | 61+m

MAIN1C^ Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

MAIN1C^ Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

MAIN1C^ Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

MAIN1C^ Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

MAIN1C^ Münster | dgskorpus_mst_08 | 61+f

MAIN1C^ Münster | dgskorpus_mst_08 | 61+f

MAIN1C^ Münster | dgskorpus_mst_08 | 61+f

MAIN1C^ Münster | dgskorpus_mst_11 | 61+m

MAIN1C^ Münster | dgskorpus_mst_11 | 61+m

MAIN1C^ München (Munich) | dgskorpus_mue_01 | 61+f

MAIN1C^ Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

MAIN1C^* Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

MAIN1C^* Göttingen | dgskorpus_goe_06 | 31-45f

MAIN1C^* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

MAIN1C^* Münster | dgskorpus_mst_01 | 46-60mf

MAIN1C^* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

MAIN1C^* Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

MAIN1C^* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

MAIN1C^* Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

= $MORPH-MAIN1C

$MORPH-MAIN1C* Stuttgart | dgskorpus_stu_15 | 61+f

= ABOVE4

ABOVE4 Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

= BEGINNING2

BEGINNING2 Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

BEGINNING2 Frankfurt | dgskorpus_fra_12 | 61+m

BEGINNING2 Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

BEGINNING2 Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

BEGINNING2 Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

BEGINNING2 Göttingen | dgskorpus_goe_03 | 46+f

BEGINNING2 Leipzig | dgskorpus_lei_02 | 61+f

BEGINNING2 Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

BEGINNING2 Münster | dgskorpus_mst_08 | 61+f

BEGINNING2 Münster | dgskorpus_mst_08 | 61+f

BEGINNING2 Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

BEGINNING2 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_01 | 61+m

BEGINNING2* Göttingen | dgskorpus_goe_03 | 46+f

BEGINNING2* Leipzig | dgskorpus_lei_02 | 61+f

BEGINNING2* Münster | dgskorpus_mst_08 | 61+f

BEGINNING2* Münster | dgskorpus_mst_08 | 61+f

BEGINNING2* Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

BEGINNING2* Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

BEGINNING2* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_01 | 61+m

= BOSS1B

BOSS1B Berlin | dgskorpus_ber_03 | 46+f

BOSS1B Frankfurt | dgskorpus_fra_01 | 18-30m

BOSS1B Frankfurt | dgskorpus_fra_01 | 18-30m

BOSS1B Frankfurt | dgskorpus_fra_01 | 18-30m

BOSS1B Frankfurt | dgskorpus_fra_12 | 61+m

BOSS1B Frankfurt | dgskorpus_fra_12 | 61+m

BOSS1B Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

BOSS1B Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

BOSS1B Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

BOSS1B Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

BOSS1B Bremen | dgskorpus_hb_07 | 18-30m

BOSS1B Bremen | dgskorpus_hb_08 | 61+m

BOSS1B Hamburg | dgskorpus_hh_03 | 46-60m

BOSS1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_07 | 61+m

BOSS1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

BOSS1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

BOSS1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

BOSS1B München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

BOSS1B München (Munich) | dgskorpus_mue_09 | 46+f

BOSS1B München (Munich) | dgskorpus_mue_09 | 46+f

BOSS1B München (Munich) | dgskorpus_mue_09 | 46+f

BOSS1B München (Munich) | dgskorpus_mue_09 | 46+f

BOSS1B München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

BOSS1B München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

BOSS1B München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

BOSS1B München (Munich) | dgskorpus_mue_12 | 46-60f

BOSS1B München (Munich) | dgskorpus_mue_12 | 46-60f

BOSS1B München (Munich) | dgskorpus_mue_12 | 46-60f

BOSS1B Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

BOSS1B Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

BOSS1B Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

BOSS1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

BOSS1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

BOSS1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

BOSS1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

BOSS1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

BOSS1B Stuttgart | dgskorpus_stu_02 | 18-30f

BOSS1B Stuttgart | dgskorpus_stu_02 | 18-30f

BOSS1B* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

BOSS1B* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

BOSS1B* Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

BOSS1B* Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

BOSS1B* Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

BOSS1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

BOSS1B* Göttingen | dgskorpus_goe_03 | 46+f

BOSS1B* Göttingen | dgskorpus_goe_03 | 46+f

BOSS1B* Bremen | dgskorpus_hb_07 | 18-30m

BOSS1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

BOSS1B* Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

BOSS1B* Münster | dgskorpus_mst_09 | 31-45f

BOSS1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

BOSS1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

BOSS1B* Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

BOSS1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

BOSS1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

= CHAIRPERSON3

CHAIRPERSON3 Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

CHAIRPERSON3 Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

CHAIRPERSON3 Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

CHAIRPERSON3 Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

CHAIRPERSON3 Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

= DIRECTOR-OR-HEADMASTER2

DIRECTOR-OR-HEADMASTER2 Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

DIRECTOR-OR-HEADMASTER2 Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

DIRECTOR-OR-HEADMASTER2 Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

DIRECTOR-OR-HEADMASTER2 Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

DIRECTOR-OR-HEADMASTER2 München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

DIRECTOR-OR-HEADMASTER2 Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

DIRECTOR-OR-HEADMASTER2 Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

DIRECTOR-OR-HEADMASTER2* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

DIRECTOR-OR-HEADMASTER2* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

DIRECTOR-OR-HEADMASTER2* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

DIRECTOR-OR-HEADMASTER2* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

DIRECTOR-OR-HEADMASTER2* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_14 | 61+f

= FIRST-OF-ALL1C

FIRST-OF-ALL1C Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

FIRST-OF-ALL1C Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

FIRST-OF-ALL1C Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

FIRST-OF-ALL1C Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

FIRST-OF-ALL1C Frankfurt | dgskorpus_fra_01 | 18-30m

FIRST-OF-ALL1C Frankfurt | dgskorpus_fra_04 | 61+m

FIRST-OF-ALL1C Frankfurt | dgskorpus_fra_04 | 61+m

FIRST-OF-ALL1C Frankfurt | dgskorpus_fra_04 | 61+m

FIRST-OF-ALL1C Frankfurt | dgskorpus_fra_04 | 61+m

FIRST-OF-ALL1C Frankfurt | dgskorpus_fra_04 | 61+m

FIRST-OF-ALL1C Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

FIRST-OF-ALL1C Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

FIRST-OF-ALL1C Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

FIRST-OF-ALL1C Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

FIRST-OF-ALL1C Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

FIRST-OF-ALL1C Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

FIRST-OF-ALL1C Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

FIRST-OF-ALL1C Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

FIRST-OF-ALL1C Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

FIRST-OF-ALL1C Bremen | dgskorpus_hb_07 | 18-30m

FIRST-OF-ALL1C Bremen | dgskorpus_hb_08 | 61+m

FIRST-OF-ALL1C Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

FIRST-OF-ALL1C Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

FIRST-OF-ALL1C Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_19 | 31-45mf

FIRST-OF-ALL1C Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

FIRST-OF-ALL1C Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

FIRST-OF-ALL1C Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

FIRST-OF-ALL1C Leipzig | dgskorpus_lei_02 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C Leipzig | dgskorpus_lei_02 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C Leipzig | dgskorpus_lei_02 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

FIRST-OF-ALL1C Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

FIRST-OF-ALL1C Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

FIRST-OF-ALL1C Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

FIRST-OF-ALL1C Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

FIRST-OF-ALL1C Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

FIRST-OF-ALL1C Münster | dgskorpus_mst_04 | 31-45m

FIRST-OF-ALL1C Münster | dgskorpus_mst_08 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C Münster | dgskorpus_mst_08 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C Münster | dgskorpus_mst_13 | 46-60mf

FIRST-OF-ALL1C Münster | dgskorpus_mst_16 | 61+m

FIRST-OF-ALL1C München (Munich) | dgskorpus_mue_01 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C München (Munich) | dgskorpus_mue_02 | 18-45m

FIRST-OF-ALL1C München (Munich) | dgskorpus_mue_05 | 46+mf

FIRST-OF-ALL1C Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

FIRST-OF-ALL1C Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

FIRST-OF-ALL1C Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

FIRST-OF-ALL1C Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

FIRST-OF-ALL1C Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

FIRST-OF-ALL1C Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_06 | 31-60f

FIRST-OF-ALL1C Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_06 | 31-60f

FIRST-OF-ALL1C Stuttgart | dgskorpus_stu_01 | 46-60f

FIRST-OF-ALL1C Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C Stuttgart | dgskorpus_stu_15 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C* Berlin | dgskorpus_ber_03 | 46+f

FIRST-OF-ALL1C* Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C* Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C* Berlin | dgskorpus_ber_07 | 31-45m

FIRST-OF-ALL1C* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

FIRST-OF-ALL1C* Göttingen | dgskorpus_goe_10 | 46-60m

FIRST-OF-ALL1C* Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

FIRST-OF-ALL1C* Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

FIRST-OF-ALL1C* Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

FIRST-OF-ALL1C* Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

FIRST-OF-ALL1C* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

FIRST-OF-ALL1C* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

FIRST-OF-ALL1C* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

FIRST-OF-ALL1C* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_19 | 31-45mf

FIRST-OF-ALL1C* Leipzig | dgskorpus_lei_02 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C* Leipzig | dgskorpus_lei_02 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C* Leipzig | dgskorpus_lei_02 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C* Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

FIRST-OF-ALL1C* Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

FIRST-OF-ALL1C* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_02 | 61+f

FIRST-OF-ALL1C* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

FIRST-OF-ALL1C* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_06 | 31-60f

FIRST-OF-ALL1C* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_06 | 31-60f

= FIRST-TIME3C

FIRST-TIME3C Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

FIRST-TIME3C Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

FIRST-TIME3C Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

FIRST-TIME3C Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

FIRST-TIME3C Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

FIRST-TIME3C Münster | dgskorpus_mst_11 | 61+m

FIRST-TIME3C Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

FIRST-TIME3C Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_01 | 61+m

FIRST-TIME3C Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

FIRST-TIME3C Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

FIRST-TIME3C Stuttgart | dgskorpus_stu_15 | 61+f

FIRST-TIME3C* Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

FIRST-TIME3C* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

= FIRST1B

FIRST1B Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

FIRST1B Berlin | dgskorpus_ber_07 | 31-45m

FIRST1B Frankfurt | dgskorpus_fra_04 | 61+m

FIRST1B Frankfurt | dgskorpus_fra_12 | 61+m

FIRST1B Göttingen | dgskorpus_goe_06 | 31-45f

FIRST1B Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

FIRST1B Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

FIRST1B Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

FIRST1B Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

FIRST1B Leipzig | dgskorpus_lei_15 | 18-30f

FIRST1B Münster | dgskorpus_mst_11 | 61+m

FIRST1B Münster | dgskorpus_mst_13 | 46-60mf

FIRST1B Rostock | dgskorpus_mvp_02 | 31-45mf

FIRST1B Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

FIRST1B Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

FIRST1B Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

FIRST1B Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

FIRST1B Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

FIRST1B Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

FIRST1B Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

FIRST1B Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

FIRST1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_03 | 31-60m

FIRST1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_03 | 31-60m

FIRST1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

FIRST1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

FIRST1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_07 | 31-60mf

FIRST1B Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

FIRST1B Stuttgart | dgskorpus_stu_15 | 61+f

FIRST1B Stuttgart | dgskorpus_stu_15 | 61+f

FIRST1B Stuttgart | dgskorpus_stu_18 | 18-30m

FIRST1B* Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

FIRST1B* Berlin | dgskorpus_ber_05 | 61+f

FIRST1B* Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

FIRST1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_21 | 61+m

FIRST1B* Leipzig | dgskorpus_lei_02 | 61+f

FIRST1B* Münster | dgskorpus_mst_08 | 61+f

FIRST1B* Münster | dgskorpus_mst_08 | 61+f

FIRST1B* Münster | dgskorpus_mst_11 | 61+m

FIRST1B* Münster | dgskorpus_mst_13 | 46-60mf

FIRST1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

FIRST1B* Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

~ FIRST-TIME3B

FIRST-TIME3B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

FIRST-TIME3B Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

FIRST-TIME3B Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

FIRST-TIME3B Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

FIRST-TIME3B* Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

~ SPECIAL-OR-PARTICULARLY2

SPECIAL-OR-PARTICULARLY2 München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m