CITY-NAMES10^

= CHEMNITZ2

CHEMNITZ2 Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

CHEMNITZ2 Leipzig | dgskorpus_lei_09 | 31-45f

= HALLE-CITY1

HALLE-CITY1 Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

HALLE-CITY1 Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

HALLE-CITY1 Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

HALLE-CITY1 Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

HALLE-CITY1 Leipzig | dgskorpus_lei_13 | 46-60m

HALLE-CITY1 Münster | dgskorpus_mst_11 | 61+m

HALLE-CITY1 Münster | dgskorpus_mst_11 | 61+m

HALLE-CITY1 Rostock | dgskorpus_mvp_08 | 46-60m

HALLE-CITY1 Rostock | dgskorpus_mvp_08 | 46-60m

HALLE-CITY1 Rostock | dgskorpus_mvp_08 | 46-60m

HALLE-CITY1 Rostock | dgskorpus_mvp_08 | 46-60m

HALLE-CITY1 Rostock | dgskorpus_mvp_08 | 46-60m

HALLE-CITY1* Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

HALLE-CITY1* Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

HALLE-CITY1* Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

HALLE-CITY1* Münster | dgskorpus_mst_11 | 61+m

HALLE-CITY1* Münster | dgskorpus_mst_11 | 61+m

HALLE-CITY1* Rostock | dgskorpus_mvp_08 | 46-60m