DOI

SASH1B^

frontal
45°
90°
from above

SASH1B^

SASH1B^ Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

SASH1B^ Frankfurt | dgskorpus_fra_12 | 61+m

SASH1B^ Frankfurt | dgskorpus_fra_12 | 61+m

SASH1B^ Frankfurt | dgskorpus_fra_12 | 61+m

SASH1B^* Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

SASH1B^* Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

= MAINZ1

MAINZ1 Frankfurt | dgskorpus_fra_12 | 61+m

MAINZ1* Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

MAINZ1* Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

MAINZ1* Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

MAINZ1* Frankfurt | dgskorpus_fra_03 | 31-60m

MAINZ1* Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

MAINZ1* Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

MAINZ1* Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

MAINZ1* Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

MAINZ1* Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

MAINZ1* Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

MAINZ1* Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

MAINZ1* Münster | dgskorpus_mst_09 | 31-45f

MAINZ1* Münster | dgskorpus_mst_09 | 31-45f

MAINZ1* Münster | dgskorpus_mst_09 | 31-45f

MAINZ1* Münster | dgskorpus_mst_09 | 31-45f

= MÜLHEIM1

MÜLHEIM1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_20 | 31-45mf

MÜLHEIM1* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_20 | 31-45mf

= SAXONY1A

SAXONY1A Münster | dgskorpus_mst_02 | 18-30f

SAXONY1A Rostock | dgskorpus_mvp_02 | 31-45mf

SAXONY1A Rostock | dgskorpus_mvp_02 | 31-45mf

SAXONY1A Rostock | dgskorpus_mvp_02 | 31-45mf

= YUGOSLAVIA1

YUGOSLAVIA1 Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

YUGOSLAVIA1 Münster | dgskorpus_mst_04 | 31-45m

YUGOSLAVIA1 Münster | dgskorpus_mst_04 | 31-45m

YUGOSLAVIA1 München (Munich) | dgskorpus_mue_01 | 61+f

YUGOSLAVIA1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_01 | 61+m

YUGOSLAVIA1* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

YUGOSLAVIA1* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

YUGOSLAVIA1* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_01 | 61+m

YUGOSLAVIA1* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m