GROUP1B^

GROUP1B^

GROUP1B^ Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

GROUP1B^ Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

GROUP1B^ Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

GROUP1B^* Frankfurt | dgskorpus_fra_08 | 18-30f

GROUP1B^* Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

GROUP1B^* Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

GROUP1B^* Göttingen | dgskorpus_goe_03 | 46+f

GROUP1B^* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

GROUP1B^* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

GROUP1B^* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

GROUP1B^* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

GROUP1B^* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_02 | 61+f

= CLUB2B

CLUB2B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_21 | 61+m

CLUB2B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

= COMMUNITY1B

COMMUNITY1B Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

COMMUNITY1B Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

COMMUNITY1B Bremen | dgskorpus_hb_03 | 31-45f

COMMUNITY1B Bremen | dgskorpus_hb_03 | 31-45f

COMMUNITY1B Bremen | dgskorpus_hb_03 | 31-45f

COMMUNITY1B* Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

COMMUNITY1B* Bremen | dgskorpus_hb_03 | 31-45f

COMMUNITY1B* Münster | dgskorpus_mst_10 | 46-60f

COMMUNITY1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_06 | 18-30f

COMMUNITY1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_06 | 18-30f

COMMUNITY1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_02 | 18-30f

COMMUNITY1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_02 | 18-30f

= CONGREGATION1B

CONGREGATION1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

CONGREGATION1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

= DEPARTMENT3

DEPARTMENT3* Stuttgart | dgskorpus_stu_03 | 31-45mf

= GROUP1B

GROUP1B Göttingen | dgskorpus_goe_03 | 46+f

GROUP1B Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

GROUP1B Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

GROUP1B Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

GROUP1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_20 | 31-45mf

GROUP1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_20 | 31-45mf

GROUP1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

GROUP1B Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

GROUP1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_06 | 31-45f

GROUP1B Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

GROUP1B* Berlin | dgskorpus_ber_03 | 46+f

GROUP1B* Berlin | dgskorpus_ber_09 | 18-30f

GROUP1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_08 | 18-30f

GROUP1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_08 | 18-30f

GROUP1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_08 | 18-30f

GROUP1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_08 | 18-30f

GROUP1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_08 | 18-30f

GROUP1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_08 | 18-30f

GROUP1B* Göttingen | dgskorpus_goe_03 | 46+f

GROUP1B* Göttingen | dgskorpus_goe_03 | 46+f

GROUP1B* Göttingen | dgskorpus_goe_03 | 46+f

GROUP1B* Göttingen | dgskorpus_goe_03 | 46+f

GROUP1B* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

GROUP1B* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

GROUP1B* Göttingen | dgskorpus_goe_10 | 46-60m

GROUP1B* Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

GROUP1B* Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

GROUP1B* Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

GROUP1B* Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

GROUP1B* Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

GROUP1B* Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

GROUP1B* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

GROUP1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

GROUP1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

GROUP1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_20 | 31-45mf

GROUP1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_20 | 31-45mf

GROUP1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_20 | 31-45mf

GROUP1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_20 | 31-45mf

GROUP1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

GROUP1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

GROUP1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

GROUP1B* Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

GROUP1B* Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

GROUP1B* Leipzig | dgskorpus_lei_15 | 18-30f

GROUP1B* Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

GROUP1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_06 | 18-30f

GROUP1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

GROUP1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

GROUP1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

GROUP1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

GROUP1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

GROUP1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

GROUP1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

GROUP1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

GROUP1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

GROUP1B* Rostock | dgskorpus_mvp_08 | 46-60m

GROUP1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_06 | 31-60f

GROUP1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m

GROUP1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_03 | 31-45mf

GROUP1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

GROUP1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

GROUP1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

GROUP1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

GROUP1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

GROUP1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

GROUP1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

GROUP1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

GROUP1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_13 | 31-45f

= TOGETHER1B

TOGETHER1B Frankfurt | dgskorpus_fra_01 | 18-30m

TOGETHER1B Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

TOGETHER1B Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

TOGETHER1B Hamburg | dgskorpus_hh_04 | 46-60m

TOGETHER1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_20 | 31-45mf

TOGETHER1B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

TOGETHER1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_01 | 18-30m

TOGETHER1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_01 | 18-30m

TOGETHER1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

TOGETHER1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

TOGETHER1B* Göttingen | dgskorpus_goe_03 | 46+f

TOGETHER1B* Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

TOGETHER1B* Bremen | dgskorpus_hb_07 | 18-30m

TOGETHER1B* Bremen | dgskorpus_hb_07 | 18-30m

TOGETHER1B* Hamburg | dgskorpus_hh_05 | 31-45m

TOGETHER1B* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

TOGETHER1B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

TOGETHER1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

TOGETHER1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

TOGETHER1B* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_04 | 18-45mf

TOGETHER1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

TOGETHER1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f

TOGETHER1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_13 | 31-45f

= UNIT1B

UNIT1B Münster | dgskorpus_mst_04 | 31-45m