$NUM-TENS2B^

= $NUM-TENS2B

$NUM-TENS2B:2* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_08 | 46-60m