DOI

MAIN4^

MAIN4^

MAIN4^* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

= SPECIAL-OR-PARTICULARLY3

SPECIAL-OR-PARTICULARLY3 Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

SPECIAL-OR-PARTICULARLY3 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_05 | 46-60mf

SPECIAL-OR-PARTICULARLY3 Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

SPECIAL-OR-PARTICULARLY3 München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

SPECIAL-OR-PARTICULARLY3* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m