DOI

MAIL1B^

frontal
45°
90°
from above

MAIL1B^

MAIL1B^ Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

= MAIL1B

MAIL1B Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

= POSTDAM2

POSTDAM2 Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

POSTDAM2 Berlin | dgskorpus_ber_10 | 18-45m

POSTDAM2 Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf