REASON4B^

REASON4B^

REASON4B^ Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

REASON4B^ Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

REASON4B^ Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_08 | 18-30f

REASON4B^ Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

REASON4B^* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

REASON4B^* Frankfurt | dgskorpus_fra_02 | 31-45m

REASON4B^* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

REASON4B^* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

REASON4B^* Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

REASON4B^* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_04 | 18-45mf

REASON4B^* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_08 | 18-30f

= BECAUSE-OF2B

BECAUSE-OF2B Berlin | dgskorpus_ber_09 | 18-30f

BECAUSE-OF2B Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

BECAUSE-OF2B Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

BECAUSE-OF2B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

BECAUSE-OF2B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

BECAUSE-OF2B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

BECAUSE-OF2B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

BECAUSE-OF2B Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

BECAUSE-OF2B Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

BECAUSE-OF2B Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

BECAUSE-OF2B Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

BECAUSE-OF2B Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

BECAUSE-OF2B Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

BECAUSE-OF2B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_04 | 18-45mf

BECAUSE-OF2B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_08 | 18-30f

BECAUSE-OF2B* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

BECAUSE-OF2B* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

BECAUSE-OF2B* Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

BECAUSE-OF2B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

BECAUSE-OF2B* München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

BECAUSE-OF2B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

BECAUSE-OF2B* Stuttgart | dgskorpus_stu_02 | 18-30f

= REASON4B

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_09 | 18-30f

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

REASON4B Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_02 | 31-45m

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

REASON4B Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

REASON4B Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

REASON4B Bremen | dgskorpus_hb_03 | 31-45f

REASON4B Bremen | dgskorpus_hb_03 | 31-45f

REASON4B Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

REASON4B Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

REASON4B Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

REASON4B Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

REASON4B Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

REASON4B Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

REASON4B Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

REASON4B Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

REASON4B Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

REASON4B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

REASON4B Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

REASON4B Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

REASON4B Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

REASON4B Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

REASON4B Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

REASON4B Leipzig | dgskorpus_lei_15 | 18-30f

REASON4B Leipzig | dgskorpus_lei_15 | 18-30f

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_02 | 18-30f

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_10 | 46-60f

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_10 | 46-60f

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_10 | 46-60f

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

REASON4B Münster | dgskorpus_mst_15 | 31-45f

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_06 | 18-30f

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_06 | 18-30f

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_06 | 18-30f

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_08 | 18-30f

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_08 | 18-30f

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_08 | 18-30f

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_11 | 31-45f

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

REASON4B München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

REASON4B Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

REASON4B Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

REASON4B Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

REASON4B Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

REASON4B Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

REASON4B Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

REASON4B Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

REASON4B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_05 | 46-60f

REASON4B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_05 | 46-60f

REASON4B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

REASON4B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

REASON4B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

REASON4B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

REASON4B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

REASON4B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

REASON4B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_02 | 18-30f

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_03 | 31-45mf

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_10 | 18-30m

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_13 | 31-45f

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_16 | 31-45mf

REASON4B Stuttgart | dgskorpus_stu_18 | 18-30m

REASON4B* Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

REASON4B* Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

REASON4B* Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

REASON4B* Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

REASON4B* Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

REASON4B* Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

REASON4B* Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

REASON4B* Berlin | dgskorpus_ber_07 | 31-45m

REASON4B* Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

REASON4B* Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

REASON4B* Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

REASON4B* Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

REASON4B* Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_02 | 31-45m

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_08 | 18-30f

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_08 | 18-30f

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_08 | 18-30f

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_08 | 18-30f

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

REASON4B* Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

REASON4B* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

REASON4B* Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

REASON4B* Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

REASON4B* Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

REASON4B* Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

REASON4B* Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

REASON4B* Bremen | dgskorpus_hb_03 | 31-45f

REASON4B* Bremen | dgskorpus_hb_03 | 31-45f

REASON4B* Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

REASON4B* Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

REASON4B* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

REASON4B* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

REASON4B* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

REASON4B* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

REASON4B* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

REASON4B* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

REASON4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

REASON4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

REASON4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_03 | 18-30mf

REASON4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

REASON4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

REASON4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

REASON4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

REASON4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

REASON4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

REASON4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

REASON4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

REASON4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

REASON4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

REASON4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

REASON4B* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

REASON4B* Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

REASON4B* Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

REASON4B* Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

REASON4B* Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

REASON4B* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

REASON4B* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

REASON4B* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

REASON4B* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

REASON4B* Münster | dgskorpus_mst_05 | 61+f

REASON4B* Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

REASON4B* Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

REASON4B* Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

REASON4B* Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

REASON4B* Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

REASON4B* Münster | dgskorpus_mst_15 | 31-45f

REASON4B* München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

REASON4B* München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

REASON4B* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

REASON4B* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

REASON4B* München (Munich) | dgskorpus_mue_08 | 18-30f

REASON4B* Rostock | dgskorpus_mvp_04 | 46-60f

REASON4B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

REASON4B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

REASON4B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

REASON4B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

REASON4B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

REASON4B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

REASON4B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

REASON4B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

REASON4B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

REASON4B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

REASON4B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

REASON4B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

REASON4B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

REASON4B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

REASON4B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

REASON4B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

REASON4B* Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B* Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B* Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B* Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B* Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B* Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

REASON4B* Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

REASON4B* Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

REASON4B* Stuttgart | dgskorpus_stu_13 | 31-45f