BIT1B^

= BIT1B

BIT1B Frankfurt | dgskorpus_fra_02 | 31-45m

BIT1B Frankfurt | dgskorpus_fra_03 | 31-60m

BIT1B Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

BIT1B Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

BIT1B Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

BIT1B Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

BIT1B Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

BIT1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

BIT1B Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

BIT1B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

BIT1B München (Munich) | dgskorpus_mue_08 | 18-30f

BIT1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

BIT1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

BIT1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

BIT1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

BIT1B Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

BIT1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_04 | 61+m

BIT1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_08 | 18-30f

BIT1B* Frankfurt | dgskorpus_fra_08 | 18-30f

BIT1B* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

BIT1B* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

BIT1B* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

BIT1B* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

BIT1B* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

BIT1B* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

BIT1B* Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

BIT1B* Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

BIT1B* Bremen | dgskorpus_hb_07 | 18-30m

BIT1B* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

BIT1B* Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

BIT1B* Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

BIT1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_05 | 46+mf

BIT1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

BIT1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

BIT1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

BIT1B* Rostock | dgskorpus_mvp_02 | 31-45mf

BIT1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

BIT1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

BIT1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

BIT1B* Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f