DOI

HAIR-PONYTAIL1^

≙ HAIR-PONYTAIL1^

HAIR-PONYTAIL1^* Leipzig | dgskorpus_lei_13 | 46-60m

= HORSE-TAIL1

HORSE-TAIL1* Leipzig | dgskorpus_lei_13 | 46-60m

HORSE-TAIL1* Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m