PIPE2B^

PIPE2B^

PIPE2B^ Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

PIPE2B^ Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

PIPE2B^* Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

PIPE2B^* Göttingen | dgskorpus_goe_10 | 46-60m

PIPE2B^* Göttingen | dgskorpus_goe_10 | 46-60m

PIPE2B^* Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

PIPE2B^* Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

= HIGHRISE3

HIGHRISE3 Berlin | dgskorpus_ber_03 | 46+f

HIGHRISE3 Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

HIGHRISE3 Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

HIGHRISE3 Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

HIGHRISE3 Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

HIGHRISE3 Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

HIGHRISE3 Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

HIGHRISE3* Göttingen | dgskorpus_goe_10 | 46-60m

HIGHRISE3* Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

HIGHRISE3* Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

HIGHRISE3* Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

HIGHRISE3* Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

HIGHRISE3* München (Munich) | dgskorpus_mue_01 | 61+f

HIGHRISE3* München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

HIGHRISE3* München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

HIGHRISE3* München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

HIGHRISE3* München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

HIGHRISE3* Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

HIGHRISE3* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

HIGHRISE3* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

HIGHRISE3* Stuttgart | dgskorpus_stu_10 | 18-30m

HIGHRISE3* Stuttgart | dgskorpus_stu_10 | 18-30m

HIGHRISE3* Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

HIGHRISE3* Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

HIGHRISE3* Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

HIGHRISE3* Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f