FISH1^

FISH1^

FISH1^ Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

FISH1^ Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

FISH1^ Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

FISH1^ Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

FISH1^ Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

FISH1^ Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

FISH1^ Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

FISH1^ Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

= $NAME-FISHERMAN1

$NAME-FISHERMAN1 Hamburg | dgskorpus_hh_05 | 31-45m

= $NAME-THOMAS-ZANDER1

$NAME-THOMAS-ZANDER1 Hamburg | dgskorpus_hh_05 | 31-45m

= FISH1

FISH1 Göttingen | dgskorpus_goe_06 | 31-45f

FISH1 Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

FISH1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

FISH1 München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

FISH1 München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

FISH1 München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

FISH1 Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

FISH1 Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

FISH1 Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

FISH1 Rostock | dgskorpus_mvp_02 | 31-45mf

FISH1* Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

FISH1* Göttingen | dgskorpus_goe_06 | 31-45f

FISH1* Göttingen | dgskorpus_goe_06 | 31-45f

FISH1* Göttingen | dgskorpus_goe_06 | 31-45f

FISH1* Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

FISH1* Hamburg | dgskorpus_hh_04 | 46-60m

FISH1* Hamburg | dgskorpus_hh_04 | 46-60m

FISH1* Hamburg | dgskorpus_hh_04 | 46-60m

FISH1* Hamburg | dgskorpus_hh_04 | 46-60m

FISH1* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_05 | 46-60mf

FISH1* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

FISH1* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

FISH1* Rostock | dgskorpus_mvp_05 | 61+mf

FISH1* Stuttgart | dgskorpus_stu_04 | 61+mf

FISH1* Stuttgart | dgskorpus_stu_04 | 61+mf