SHIP1^

SHIP1^

SHIP1^ Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

SHIP1^ Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

SHIP1^* Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

SHIP1^* München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

SHIP1^* Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

SHIP1^* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

= BOAT1

BOAT1 Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

BOAT1 Hamburg | dgskorpus_hh_05 | 31-45m

BOAT1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

BOAT1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

BOAT1 Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

BOAT1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

BOAT1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

BOAT1 München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

BOAT1 München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

BOAT1 München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

BOAT1 München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

BOAT1 Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

BOAT1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

BOAT1 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

BOAT1* Hamburg | dgskorpus_hh_05 | 31-45m

BOAT1* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

= HABOUR2

HABOUR2 Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

HABOUR2 Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

HABOUR2 Bremen | dgskorpus_hb_07 | 18-30m

HABOUR2 Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

HABOUR2 Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

HABOUR2* Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

HABOUR2* Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

HABOUR2* Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

HABOUR2* München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

= SHIP1

SHIP1 Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

SHIP1 Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

SHIP1 Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

SHIP1 Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

SHIP1 Göttingen | dgskorpus_goe_06 | 31-45f

SHIP1 Göttingen | dgskorpus_goe_06 | 31-45f

SHIP1 Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

SHIP1 Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

SHIP1 Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

SHIP1 Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

SHIP1 Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

SHIP1 Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

SHIP1 Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

SHIP1 Bremen | dgskorpus_hb_08 | 61+m

SHIP1 Bremen | dgskorpus_hb_08 | 61+m

SHIP1 Bremen | dgskorpus_hb_08 | 61+m

SHIP1 Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

SHIP1 Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

SHIP1 Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

SHIP1 Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

SHIP1 Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

SHIP1 Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

SHIP1 Hamburg | dgskorpus_hh_05 | 31-45m

SHIP1 Hamburg | dgskorpus_hh_06 | 61+mf

SHIP1 Hamburg | dgskorpus_hh_06 | 61+mf

SHIP1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

SHIP1 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

SHIP1 Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

SHIP1 Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

SHIP1 Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

SHIP1 Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

SHIP1 Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

SHIP1 München (Munich) | dgskorpus_mue_01 | 61+f

SHIP1 München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

SHIP1 München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

SHIP1 München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

SHIP1 München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

SHIP1 München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

SHIP1 München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

SHIP1 Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

SHIP1 Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

SHIP1 Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

SHIP1 Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

SHIP1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_01 | 61+m

SHIP1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

SHIP1* Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f

SHIP1* Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

SHIP1* Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

SHIP1* Bremen | dgskorpus_hb_08 | 61+m

SHIP1* Bremen | dgskorpus_hb_08 | 61+m

SHIP1* Bremen | dgskorpus_hb_08 | 61+m

SHIP1* Bremen | dgskorpus_hb_08 | 61+m

SHIP1* Bremen | dgskorpus_hb_08 | 61+m

SHIP1* Bremen | dgskorpus_hb_08 | 61+m

SHIP1* Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

SHIP1* Hamburg | dgskorpus_hh_05 | 31-45m

SHIP1* Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

SHIP1* Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

SHIP1* Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

SHIP1* Münster | dgskorpus_mst_12 | 31-45m

SHIP1* München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

SHIP1* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

SHIP1* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_03 | 31-60m