MAIN3^

MAIN3^

MAIN3^ Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

MAIN3^ Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

MAIN3^ Frankfurt | dgskorpus_fra_09 | 31-45m

MAIN3^ Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

MAIN3^ Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

MAIN3^ Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

MAIN3^ Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_18 | 18-30mf

MAIN3^ Leipzig | dgskorpus_lei_05 | 61+f

MAIN3^* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

MAIN3^* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

MAIN3^* Göttingen | dgskorpus_goe_05 | 31-60m

MAIN3^* Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

MAIN3^* München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

MAIN3^* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

MAIN3^* Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

MAIN3^* Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

MAIN3^* Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

MAIN3^* Stuttgart | dgskorpus_stu_17 | 31-45f

= BOSS3

BOSS3 Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

BOSS3 Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

BOSS3 Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

BOSS3 Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

BOSS3 Hamburg | dgskorpus_hh_03 | 46-60m

BOSS3 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_19 | 31-45mf

BOSS3 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_19 | 31-45mf

BOSS3 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_01 | 18-30m

BOSS3* Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

BOSS3* München (Munich) | dgskorpus_mue_12 | 46-60f

BOSS3* München (Munich) | dgskorpus_mue_12 | 46-60f

BOSS3* München (Munich) | dgskorpus_mue_12 | 46-60f

= DIRECTOR-OR-HEADMASTER3B

DIRECTOR-OR-HEADMASTER3B Münster | dgskorpus_mst_10 | 46-60f

= MANAGEMENT3

MANAGEMENT3 Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

MANAGEMENT3 Leipzig | dgskorpus_lei_04 | 46+m

MANAGEMENT3* München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

MANAGEMENT3* München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

MANAGEMENT3* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

MANAGEMENT3* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

MANAGEMENT3* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

MANAGEMENT3* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

MANAGEMENT3* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

MANAGEMENT3* Stuttgart | dgskorpus_stu_03 | 31-45mf

MANAGEMENT3* Stuttgart | dgskorpus_stu_03 | 31-45mf

MANAGEMENT3* Stuttgart | dgskorpus_stu_03 | 31-45mf

MANAGEMENT3* Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

~ DIRECTOR-OR-HEADMASTER3A

DIRECTOR-OR-HEADMASTER3A Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

DIRECTOR-OR-HEADMASTER3A Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m