TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^ Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^ Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^ Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^ Leipzig | dgskorpus_lei_05 | 61+f

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^ Leipzig | dgskorpus_lei_05 | 61+f

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^ München (Munich) | dgskorpus_mue_09 | 46+f

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^ München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^ München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^ Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Berlin | dgskorpus_ber_04 | 31-60m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Berlin | dgskorpus_ber_14 | 18-30mf

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Bremen | dgskorpus_hb_03 | 31-45f

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Bremen | dgskorpus_hb_03 | 31-45f

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Bremen | dgskorpus_hb_03 | 31-45f

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Bremen | dgskorpus_hb_07 | 18-30m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Hamburg | dgskorpus_hh_01 | 61+m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Hamburg | dgskorpus_hh_03 | 46-60m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Hamburg | dgskorpus_hh_05 | 31-45m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Hamburg | dgskorpus_hh_05 | 31-45m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* München (Munich) | dgskorpus_mue_10 | 31+m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_02 | 61+f

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Stuttgart | dgskorpus_stu_14 | 31-60m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Stuttgart | dgskorpus_stu_14 | 31-60m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2^* Stuttgart | dgskorpus_stu_14 | 31-60m

= TO-POSTPONE2

TO-POSTPONE2* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

TO-POSTPONE2* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

TO-POSTPONE2* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

TO-POSTPONE2* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

TO-POSTPONE2* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

TO-POSTPONE2* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

= TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_07 | 31-60mf

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2* Göttingen | dgskorpus_goe_04 | 31-45m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2* Bremen | dgskorpus_hb_05 | 46+mf

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

TO-SLIDE-OR-TO-PUSH2* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_07 | 31-60mf