TO-INJECT1A^

TO-INJECT1A^

TO-INJECT1A^ Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

TO-INJECT1A^ Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

TO-INJECT1A^ Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

TO-INJECT1A^* Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

TO-INJECT1A^* Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

TO-INJECT1A^* Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

TO-INJECT1A^* Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

TO-INJECT1A^* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

TO-INJECT1A^* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_11 | 31-45f

TO-INJECT1A^* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_06 | 31-45f

= TO-INJECT1A

TO-INJECT1A Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

TO-INJECT1A Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_19 | 31-45mf

TO-INJECT1A Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

TO-INJECT1A Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

TO-INJECT1A Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

TO-INJECT1A Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

TO-INJECT1A Stuttgart | dgskorpus_stu_12 | 46-60f

TO-INJECT1A Stuttgart | dgskorpus_stu_13 | 31-45f

TO-INJECT1A* Frankfurt | dgskorpus_fra_12 | 61+m

TO-INJECT1A* Frankfurt | dgskorpus_fra_12 | 61+m

TO-INJECT1A* Frankfurt | dgskorpus_fra_12 | 61+m

TO-INJECT1A* Frankfurt | dgskorpus_fra_12 | 61+m

TO-INJECT1A* Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

TO-INJECT1A* Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

TO-INJECT1A* Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

TO-INJECT1A* Göttingen | dgskorpus_goe_07 | 18-30mf

TO-INJECT1A* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_19 | 31-45mf

TO-INJECT1A* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_19 | 31-45mf

TO-INJECT1A* Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

TO-INJECT1A* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_06 | 31-45f

TO-INJECT1A* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

TO-INJECT1A* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m

~ DRUG1A

DRUG1A Berlin | dgskorpus_ber_08 | 31-60f

DRUG1A Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

DRUG1A Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_20 | 31-45mf

DRUG1A Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_01 | 61+m

DRUG1A* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_07 | 31-60mf