Kartoffelstampfer (potato masher)

1
(712)
KARTOFFEL2A STAMPFEN11   KARTOFFEL2A   STAMPFEN11
2
(713)
STAMPFEN12   STAMPFEN12
3
(714)
KARTOFFEL3 STAMPFEN12   KARTOFFEL3   STAMPFEN12