SOUTH1B^

SOUTH1B^

SOUTH1B^* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

= SOUTH1B

SOUTH1B Berlin | dgskorpus_ber_01 | 18-30m

SOUTH1B Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

SOUTH1B Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

SOUTH1B Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

SOUTH1B Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

SOUTH1B Bremen | dgskorpus_hb_01 | 31-45m

SOUTH1B Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

SOUTH1B Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

SOUTH1B Bremen | dgskorpus_hb_04 | 18-45f

SOUTH1B Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

SOUTH1B Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

SOUTH1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

SOUTH1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

SOUTH1B Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_01 | 18-30mf

SOUTH1B München (Munich) | dgskorpus_mue_04 | 18-30mf

SOUTH1B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

SOUTH1B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

SOUTH1B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

SOUTH1B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

SOUTH1B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

SOUTH1B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

SOUTH1B München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

SOUTH1B München (Munich) | dgskorpus_mue_08 | 18-30f

SOUTH1B München (Munich) | dgskorpus_mue_08 | 18-30f

SOUTH1B München (Munich) | dgskorpus_mue_11 | 31-45f

SOUTH1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_01 | 61+m

SOUTH1B Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_04 | 18-45mf

SOUTH1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_06 | 31-60f

SOUTH1B Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_06 | 31-60f

SOUTH1B* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

SOUTH1B* Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

SOUTH1B* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

SOUTH1B* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

SOUTH1B* Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_05 | 61+m